Өнөөдөр: 2014 оны 4-р сарын 18  
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар   |   Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрууд   |   Хилийн мэргэжлийн хяналтын албууд   |   Нэгдсэн төв лаборатори

 

 САЙДЫН ТУШААЛ

 

Д/д

Тушаалын нэр

Огноо, дугаар

1

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал. Олон   улсын санхүүгийн байгууллага, гадаад улсаас Монгол улсын Засгийн газрын авсан хөнгөлөлтэй зээлийн хүрээнд дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн төлбөрийг тусгай дансанд төвлөрүүлэх, зарцуулах журам

2001.04.20 №121

2

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн аргачлал

2001.05.11 №133

3

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал. Төрийн өмч болон төрийн өмчийн   хувьцааны ногдол ашгийг тооцож, төсөвт төвлөрүүлэх нийтлэг журам

2002.01.11 №13

4

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал. Санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад тэдний ажлын үр дүнг үндэслэн шагнал урамшуулал олгох тухай журам

2002.07.25 №210

5

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал. Санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад тэдний ажлын үр дүнг үндэслэн шагнал урамшуулал олгох тухай журам

2002.07.25 №210

6

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал. Төрийн сангийн тогтолцоог төлөвшүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2002.10.28 №323

7

Санхүү эдийн засгийн сайдын 416 тоот тушаал. Төрийн сангийн данснаас улсын төвлөрсөн тасвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламж, угсрагдахгүй тоног төхөөрөмж, их засварын ажлын санхүүжилтыг олгох журам

2002.12.27 №416

8

Санхүү, эдийн засгийн сайдын тушаал “Төрийн сангийн гүйлгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”

2003.12.09 №361

9

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал “Төсвийн байгууллагын зарим ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар, гэрээ байгуулах ерөнхий бүдүүвч схем”

2004.01.08 №08

10

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал “Төсөвт байгууллага, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын санхүүгийн тайлан гаргах хугацааг тогтоох тухай”

2004.01.26 №28

11

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал “Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх явцад хадгаламж, зээлийн хүүгийн хувь хэмжээг тооцох аргачлал”

2004.04.05 №87

12

Санхүү эдийн засгийн сайдын тушаал “Ноогдол ашгийн хувь хэмжээг тогтоох тухай”

2004.05.05 №102

13

Санхүү эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын хамтарсан тушаал “Нийтлэг хэрэглэхгдэх тооцооны маягт батлах тухай”

2004.09.17 213/157

14

Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх мөнгөн кассын ажиллагааны журам”, “Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журам”, “Төсвийн зарцуулалтын эрхийн тухай журам”, “Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний төлбөр тооцоог гүйцэтгэх журам”

2005.05.04 №123

15

Сангийн сайдын тушаал “Тээврийн үйлчилгээний тарифыг шинэчлэн тогтоох тухай”

2005.09.21 №253

16

Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс давсан орлого, хэмнэгдсэн зардлыг зарцуулах, тайлагнах журам”

2005.12.27 №369

17

Сангийн сайдын тушаал “Албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”

2006.02.27 №64

18

Сангийн сайдын тушаал “Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай”

2006.04.17 №124

19

Сангийн сайдын тушаал “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам”

2006.11.30 №396

20

Сангийн сайдын тушаал “Аудитын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээний жишгийг тогтоох тухай”

2006.08.17 №256

21

Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого төлөвлөхөд баримтлах түр журам”

2006.06.22 №196

22

Сангийн сайдын тушаал. “Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай”

2006.12.20 №418

23

Сангийн сайдын тушаал “Бараа бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам”

2006.12.26 №440

24

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээний хөтөлбөр

2006.06.02 № 55

25

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хөтөлбөр

2006.06.02 № 55

26

Эмнэлгийн хуудас олгох заавар

2003.03.28 НХХ/ЭМ

№ 38/ 66

27

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчдад хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээний төлбөр олгох журам

2003 НХХ/ЭМ

№ 74/ 116

28

Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний зардлын хэмжээг   тогтоох тухай

2003.02.21.СЭЗ, ЭМ,

НХХС     № 57/ 35/ 23

29

Протез ортопедийн хэрэгслийн жишиг үнийг шинэчлэн тогтоох тухай

2005.07.05     № 77

 

30

Амьжиргааг дэмжих зөвлөл / орон тооны бус /-ийн дүрэм

2006.06.02   № 55

31

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн ажлыг зохион байгуулах журам

2000.02.03   ЭМНХС

№ 33

32

Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт. /НХХС-ын 2007.01.25-ны өдрийн 12 дугаар тушаалаар нэмэлт орсон /

2004.04.03   № 77

33

Мэргэжлийн боловсролын сургалтанд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх үлгэрчилсэн журам

2004.02.25   № 27

34

Мэргэжил сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам

2003.02.26   № 25

35

“Эмэгтэй хүн ажиллуулахыг хориглосон ажлын жагсаалт”, “Насанд хүрээгүй хүн ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”

1999.08.13     ЭМНХ         Сайдын № А/204

36

Хөдөлмөрийн норм, нормативыг тогтоох журам

2001.05.11   № 48

37

Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах заавар

2000.07.2     № 213

38

Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг төрийн захиргааны байгууллагаас бүртгэх, биелэлтэд нь хяналт тавих журам

2001.11.09 № 108

39

ААНБ-д тахир дутуу хүн ажиллуулаагүй тохиолдолд ногдох төлбөрийг улсын төсвийн тусгай дансанд төвлөрүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам

НХХ/СЭЗ сайдын 1996 оны     № 72 / 209

40

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилга баталж,мөрдүүлэх, “Хөдөө аж ахуйн зарим механикжсан ажлын аюулгүй ажиллагааны зааварчилга”

ЭМНХ/ХАА-н     сайдын 1996   оны   А/68

41

Хамтын гэрээ байгуулах, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих биелэлтийг дүгнэх тухай зөвлөмж

ЭМНХ Сайдын 2000 оны   № 92

42

“Ээлжийн амралт олгох заавар”, “Ээлжийн амралтын нөхөн олговор тооцох журам”

ЭМНХ Сайдын 2000 оны     № 166

43

Контракт байгуулж иргэнийг авч ажиллуулж болох ажил, мэргэжил, албан тушаалын жагсаалт

ЭМНХ Сайдын 2000 оны   № 93

44

Химийн хорт бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай

ЭМНХ Сайдын 2000 оны   № 171

45

Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал, тодорхойлолт

ЭМНХ Сайдын 1998 оны     А/135

46

“Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох үлгэрчилсэн жагсаалт”

     НХХ Сайдын 2002 оны   № 122

47

Ажилтныг ажиллах явцад эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт оруулах ажил, үйлчилгээний жагсаалт

1999.08.19.ЭМНХС

       № А/ 206

48

Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам

НХХ сайдын 2005 оны   № 55

49

Химийн хорт бодисын хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлт, устгалын тухай журам

БО-ны Сайд   1998 оны   № 84

50

Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох тухай зөвлөмж

ЭМНХ Сайдын 2000 оны № 128

51

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоох жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

ЭМ, НХХ Сайдын 2008 оны №274/137    

52

“Эмнэлэг, сувилалын хоолны норматив батлах тухай”

2005.11.22   №286

53

Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах заавар

2002 оны 249/201 тушаалын хавсралт

54

Усны аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай

2000 оны   Дугаар 232

55

Холер, боом, гэдэсний халдвар болон амьсгалын цочмог халтай хам шинжийн хяналтын шинжилгээ хийх, эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангуулах тухай

2003 оны   Дугаар 68

56

АЦХаХ өвчнөөс сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай

2003 оны Дугаар 221

57

Шувууны томуу, балнад, гэдэсний халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

2005-08-30 Дугаар 209

58

Биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэлд бүртгэх, хяналт тавих журам

ЭМС, ХХААСайдын 2001 оны 254/152 тоот тушаал

59

Тав хүртэлх насны хүүхдийн өсөлт, хөгжлийн бүртгэлийг шинэчлэн батлах тухай

2005-04-26 Дугаар 92

60

ХДХВ   ДОХ-тай   тэмцэх, сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

     Дугаар 197

 

61

Томуу өвчний цар тахалтай тэмцэх, сэргийлэх үндсэн чиглэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

2004 оны   36 дүгээр тушаал

62

Шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний тухай

2003 оны   45 дүгээр тушаал

63

Эмнэлгийн дотоод халдвартай тэмцэх сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2006 оны   229 дүгээр тушаал

64

Дархлаажуулалт бүхий халдварт өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /2006-2010/

2006 оны 263 дүгээр тушаал

65

Халдвартын яаралтай тусламжийн дуудлагын баг ажиллуулах тухай

Дугаар 83

66

Өсвөр үеийнхэнд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх кабинет байгуулах тухай

2007-05-02   Дугаар 166

67

Шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга   хэмжээний тухай

2004-02-24   Дугаар 45

68

Менингококкт халдвартай тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

ЭМСайдын 1994 оны А/124

69

Булчин задрах тахал өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг сайжруулах тухай

ЭМСайдын 1997 оны А/69

70

Хоолны хордлого, хордлогот халдварыг бүртгэх, мэдээлэх журам, заавар батлах тухай

ЭМСайдын 1997 оны А/118

71

Вируст гепатит өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

ЭМНХСайдын 1999 оны А/309

72

Зонхилон тохиолдох гэдэсний бактерит халдвартай тэмцэх арга хэмжээний заавар

ЭМСайдын 2002 оны 198

73

Биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэлд бүртгэх, хяналт тавих журам

Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайд /МХАЭС/, /ХХААСайдын 2003 оны 254/А/152

74

Баяжуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнд хяналт тавих журам

 

МХАЭС, ЭМС, ХХАА Сайдын 2005 оны 84/ 143/87

75

Баяжуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнд хяналт тавих журам

 

МХАЭС, ЭМС, ХХАА Сайдын 2005 оны 84/ 143/ 87

76

Баяжуулсан гурилын чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих журам

МХАЭС, ЭМС, ХХАА Сайдын 2006 оны 140/ 390/ 121

77

Хүнсний үйлдвэрлэл, эрүүл ахуйн зохистой дадлыг үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэх зөвлөмж

МХАЭС, ЭМС, ХХАА Сайдын 2007 оны 29/ 289/ 143

78

Хоол хүнсээр дамжих өвчнийг тандах, хянах журам

ЭМ Сайдын 2008 оны 185

79

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн, угж, түүнтэй адилтгах зйүлийн чанар, аюулгүй байдлыг хангах, тэдгээрт хяналт тавих журам

ЭМ Сайдын 2008 оны 212

80

“Эмийн улсын бүртгэлийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай”

2007 оны 38 дугаар тушаал

81

“Улсын бүртгэлд эм бүртгэх тухай”

 

Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газрын даргын 2003 оны 121-р тушаал

82

“Өнчин эмийн тухай”

2003 оны 246 -р тушаал

83

“Тусгай зөвшөөрөл олгох журам, тусгай зөвшөөрлийн дүрэм батлах тухай”

2003 оны 296 дугаар тушаал

84

“ОУ-ынбайгууллагын шугамаар нийлүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг захиалах, хүлээн авах, хуваарилах журам”

2002 оны 153 дугаар тушаал

85

“Хандив тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах журам”

2003 оны154 дугаар тушаал

86

“Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг нийлүүлэх, хэрэглэх, үйлдвэрлэх журам”

2003 оны А/306 дугаар тушаал

87

“Монгол улсад шинээр бүтээгдсэн эмийг баталгаажуулах журам”

2004 оны 86 дугаар тушаал

88

Эмнэлэгт “эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо” байгуулах тухай

2005 оны 71 дүгээр тушаал

89

“Үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмийн 5 дахь жагсаалт”

2005 оны 124 дүгээр тушаал

90

“Жороор олгох эмийн жагсаалт”

2005 оны 172-р тушаал

91

“Эмийн эргэлтийн сангийн ажиллах журам”

2006 оны 53 -р тушаал

92

“Эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай”

2006 оны 160 дугаар тушаал

93

“Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх журам”

2006 оны 183 -р тушаал

94

“Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам”

2006 оны 321 дүгээр тушаал

95

Вакцин, биобэлдмэлийг хүлээн авах, тээвэрлэх, хадгалах явцад баримтлах журам

2004 оны 189 дүгээр тушаал

96

Улаан бурхан, гахайн хавдар, улаануудын эсрэг хавсарсан вакциныг дархлаажуулалтанд нэвтрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2004-04-13   Дугаар 91

99

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2007 оны Дугаар 275

 

100

Аюулгүй дархлаажуулалтын стратеги төлөвлөгөө батлах тухай

2006 оны   Дугаар 399

101

Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх заавар журам   батлах тухай

2003 оны     Дугаар 268

102

Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2004-03-01   Дугаар 50

103

Сахуу, татран, хөхүүл ханиад, гепатит в, хемофилюс в /вакцин нэвтрүүлэх төлөвлөгөө заавар батлах тухай

2004-09-22   Дугаар 213

104

Гэр бүлийн эрүүл мэндийг дэмжих тухай

2004-01-12   Дугаар 05

105

Сувилахуйн хөгжлийн бодлого батлах тухай

2005-09-14   Дугаар 223

106

Сүрьеэтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай Сүрьеэтэй тэмцэх арга хэмжээний заавар батлах тухай

2003 оны   Дугаар 190

107

Эрүүл мэндийн байгууллагад   аюулгүй тарилгыг хэрэгжүүлэх журам

2003 оны     Дугаар 313

108

Төрөлхийн гаж хөгжлийн тохиолдлыг бүртгэх, мэдээлэх тогтолцоог сайжруулах тухай

2005-04-12   Дугаар 77

 

109

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг зохицуулах тухай

2005-12-05 Дугаар 298

110

Эхийн эндэгдлийг бууруулах стратеги батлах тухай

2005-02-21   Дугаар 35

111

Эхийн эндэгдлийг бууруулах тухай

2005-05-05 Дугаар 104

112

Эх, хүүхдийг бичил тэжээлийн дутлаас сэргийлэх стратеги батлах тухай

2005-04-15   Дугаар 85

 

113

Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёс зүйн хэм хэмжээ, Ёс зүйн хорооны дүрэм, журам батлах тухай

2006-05-04 Дугаар 135

114

Зайлсхийж болох сохрол, хараа сулралаас сэргийлэх, хянах стратеги батлах тухай

2006-06-22 Дугаар 229

 

115

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн хуулийг хэрэгжүүлэх   зарим арга хэмжээний тухай

2006-11-02 Дугаар 357

 

116

Томуу томуу төст өвчний лабораторид   суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг өргөтгөн бэхжүүлэх тухай

2006-07-10 Дугаар 253

117

Төр хариуцах тусламж, үйлчилгээний тухай

2006-12-05 Дугаар 393

118

Төрийн үйлчилгээний эрүүл мэндийн байгууллагуудад   нэмэлтээр үзүүлэх тусламж , үйлтилгээний жагсаалт, журам батлах тухай

2006-12-05 Дугаар 370-387

119

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэм, хамт олонд тулгуурлан сэргээн засах хөтөлбөрийн тухай

2006-04-03 Дугаар 91

 

120

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер техникчдийн бүрэлдэхүүний бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд   тавигдах ерөнхий шаардлага батлах тухай

2006-12-29 Дугаар 439

 

121

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тухай

2006-11-29 Дугаар 382

122

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээг зохицуулах тухай

2006-11-13 Дугаар 360

123

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн чанар, хүртээмжийг боловсронгуй болгох тухай

2006-05-05 Дугаар 102

 

124

Уламжлалт анагаах ухааны талаар авах арга хэмжээний тухай

2006-05-10 Дугаар 150

125

Сум дундын эмнэлгийн тухай

2006-05-04 Дугаар 135

126

Төлбөртэй үзүүлэх тусламж үйлчилгээний жагсаалт, журам батлах тухай

2006-01-20   Дугаар 18

127

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эмнэлгийн тусламжийг сайжруулах тухай

2006-03-17   Дугаар 65

 

128

Эмнэлэг, рашаан сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай

2007-02-23   Дугаар 44

129

Эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмжийн талаар баримтлах үндсэн чиглэл.

2001-12   Дугаар 317

130

Зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөжмийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

2005-12-26 Дүгаар 325

131

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам

2008.06.04 Дугаар 140

132

Хөтөлбөр батлах тухай /Чанарын/

2008.08.04. Дугаар 176

133

Хорт хавдар өвчний хими эмчилгээний удирдамж батлах тухай

2008.03.25   Дугаар 75

134

Нярайн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай

2008.01.04. Дугаар 02

135

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /2003 оны 203 эмнэлгийн бичиг баримт /

2008.03.06. Дугаар 54

136

Удирдамж батлах тухай /Зонхилон тохиолдох өвчин эмгэгийн оношлогоо эмчилгээний удирдамж/

2005.05.06. Дугаар 109

137

Техникийн боловсрол, мэргэжлийн сургалтын бодлого зохицуулалтын аймаг, нийслэлийн салбар зөвлөлийн дүрэм, үндэсний зөвлөлийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай

1999.3.2     №53

138

Техникийн болон мэргэжлийн сургуульд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж дүгнэх үлгэрчилсэн журам батлах тухай

1999.11.11   №246

139

Хичээлээс гадуурхи сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр батлах тухай

1999.11.12   №251

140

Хуулийн заалт хэрэгжүүлэх тухай /Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 130-р тушаалын 1-р хавсралтаар батлагдсан журам

2000.3.23 №64

141

Сэтгэц-оношлогооны алба байгуулах тухай

2000.6.22   №157

142

Техникийн болон мэргэжлийн сургуулийн сургалтын баримт бичиг боловсруулах үлгэрчилсэн журам, техникийн болон мэргэжлийн сургуулийн боловсрол, сургалтын стандартын бүтэц, агуулга түүнийг боловсруулах загвар батлах тухай

2000.7.10   №160

143

Мэргэжил дээшлүүлсэн багшид гэрчилгээ олгох журам батлах тухай

2000.12.11   №118

144

Техникийн болон мэргэжлийн анхан, дунд шатны сургууль төгсөгчдийн боловсролын болон мэргэжлийн зэрэг олгох шалгалтын журам

2001.5.         №157

145

Бага боловсролын дүйцсэн хөтөлбөр

2001.5.14   №159

146

Бага, дунд боловсролын сургуулийн киррикюлим болон стандартыг шинэчлэн хөгжүүлэх үзэл баримтлал

2002.7.26       №202

147

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ангийн журналын загвар, түүнийг хөтлөх заавар

2002.7.26     №220

148

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм

2002.8.8       №230

149

ЕБС-д гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам

2002 оны             №333

150

Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах нийтлэг журам

2003.03.10     №64

151

Сургуулийн өмнөх боловсролын түвшинд эзэмшвэл зохих ардын аман зохиолын төрөл зүйл шүлэг дууны жагсаалт

2003.03.21       №81

152

Аймаг нийслэлийн боловсрол, соёлын газрын үлгэчилсэн дүрэм

2003.03.21     №82

153

Гэгээрлийн төвийн үлгэрчилсэн дүрэм

2003.05.19   №169

154

Албан бус боловсролын Гэгээрлийн төвийн арга зүйчийн ажлын байрны тодорхойлолт

2003.05.19     №169

155

Гэгээрлийн төвийн албан бус боловсролын багшийн ажлын байрны тодорхойлолт

2003.05.19     №169

156

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2003.06.25     №225

157

Математикийн сургалтын чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний талаар

2003.08.18     №275

158

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжлгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон үзүүлэлт

2003.10.01     №321

159

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай

2003.12.26 №439/273

160

Цэцэрлэг, ЕБС, МСҮТ-ийг аттестатчилах журам

2003.12.31   №450

161

Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн сургалт- үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрэм

2003.12.31     №451

162

Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгуулллагыг төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам

2003.12.31     №454

163

График батла тухай

2004.01.06     №01

164

Биеийн тамирын хичээлийн тухай

2004.04.14   №103

165

Нэг хичээлийн жилд цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхээс

бэлтгүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн

хэрэгслийн жагсаалт

БСШУ-ны сайдын

2004 оны 85-р тушаал

166

Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм

2005 оны №405

167

Дээд боловсролын байгууллагад шинэ мэргэжил нээхэд баримтлах журам батлах тухай

1995.12.7   №297

168

Сургалтын төрийн сангийн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай

1997.10.03. № 277

169

Тэтгэлгийн хэмжээ тогтоох тухай /сангийн сайдтай хамтарсан/

1998.2.04 №35/57

170

Гадаадад суралцуулах оюутан шалгаруулах журам батлах тухай

1998.3.2     №48

171

Тэтгэлгийн хэмжээ тогтоож, зээлээр олгох тухай /Сангийн сайдтай хамтарсан/

1998.3.24   №63/126

172

Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэх журам, Сургалтын баримт бичиг боловсруулахад баримтлах журам батлах тухай

1998.11.11   №255

173

Оюутны тэтгэлгийн хэмжээ тогтоох тухай /Сангийн сайдтай хамтарсан/

1999.1.21   №13/13

174

Мэргэжлийн сургуулийн элсэлтийн үлгэрчилсэн журам батлах тухай

1999.1.27   №16

175

Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага батлах тухай

1999.4.02   №63

176

Их сургууль, коллежийн төсөв зохиох, сургалтын төлбөрийг тодорхойлох үлгэрчилсэн аргачлал батлах тухай

1999.05.18   №107

177

Их сургууль, коллеж, техникийн болон мэргэжлийн сургуулиудаас мэдээлэл авах төвлөрсөн бус мэдээллийн маягт батлах тухай

1999.9.9     №179

178

Дээд боловсролын сурах бичгийн зөвлөл байгуулах, зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай

1999.12.2   №263

179

Эрдэм шинжилгээний болон дээд боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тухайн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

1999.12.17 №275

180

Дээд боловсролын менежментийн мастер хөтөлбөр батлах тухай

2000.7.27.   №190

181

Бүх шатны сургууль, цэцэрлэгийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

2000.11.15   №92

182

Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам

2001.4.     №113

183

Өндөр хөгжилтэй орны их сургуулийн магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг сонгон шалгаруулах журам

2001.4.12   №117

184

Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн журам

2001.11.05   №348

185

Их сургууль, дээд сургууль, коллеж,мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм

2002.10.7       №283

186

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /1999 оны 16 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн сургуулийн элсэлтийн үлгэрчилсэн журам”-д оруулсан нэмэлт өөрчлөлт

2002. 05.2     №122

187

Дээд боловсролын диплом олгох журам

2002. 12.04 №355

188

Гадаадад суралцуулах оюутан шалгаруулах журам

2002.12.4     №356

189

Монгол улсын дээд боловсролын стандартын үлгэрчилсэн загвар

2002.12.31   №390

190

Дүрэм,журманд өөрчлөлт оруулах тухай

2003.02.21   №52

191

Дээд боловсролын сугалтын байгууллагыг аттестатчилах журам

2003.02.27   №56

192

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад ангилал тогтоох журам

2003.03.10   №63

193

Профессор, дэд профессор цол олгох үлгэрчилсэн журам

2003.03.25   №87

194

Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм

2003.04.10   №110

195

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм

2003.04.10   №110

196

Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаалын орон тоонд тавигдах нийтлэг шаардлага

2003.05.01   №139

197

Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаалын орон тоонд тавигдах нийтлэг шаардлагын шалгуур үзүүлэлт

2003.05.01   №139

198

Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтанд багц цагийг хэрэглэх суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам

2003.05.09   №158

199

Их, дээд сургуулийн харьяа сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм

20003.05.27 №184

200

Багш бэлтгэх мэргэжил дээшлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2003.12.30   №446

201

Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм

2004.01.15   №12

202

Сургалтын төлөбөрийн зээлээр дипломын болон бакааврын боловсрл эзэмшсэн төгсөгчийн диплом олгох журам

2004.02.17   №39

203

Эрдэм шинжилгээний залуу ажилтан нарт сайдын нэрэмжит судалгааны грант олгох журам

2004.04.13   №99

204

Төрийн бус өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал

2004.07.20     №238

205

Өндөр хөгжилтэй орны их сургуулийн магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

2005.03.03 № 52

206

Кадастрын зураглал хийлгэх, мэдээллийн сан байгуулах тухай

2005.05.10 № 147

207

Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх тухай

2005.05.12 № 148

208

Зөвлөлийн журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай

2005.05.12   № 160

209

Суралцагчийн дүрэмт хувцасны тухай

2005.05.20   № 163

210

Бүтэц төлөвлөгөө батлах тухай

2005.05.20   № 164

211

Мэргэжлийн чиглэл индекс батлах тухай

2005.06.02   № 181

212

Загвар шинэчлэн батлах тухай

2005.06.03   № 184

213

Угийн бичиг хөтлүүлэх ажлыг зохион байгуулах зөвлөл

2004.12.18   №41

214

Угийн бичиг хөтлөх зөвлөмж

2004.12.18   № 41

215

Соёл урлагийн сангийн зөвлөлийн ажиллах журам

2005.02.02 № 25

216

Соёлын ажилтныг тэтгэвэрт гарахад нь тэтгэлэг олгох журам

1997.07.15 №197/23

217

Аймаг, нийслэлийн боловсрол соёлын газрын үлгэрчилсэн журам

2003.03.21 № 82

218

Сонгодог бүтээлийн нот клавир, партитура, аудио, видео бичлэгийн сан хөмрөг ажиллуулах журам

2003.10.10 № 329

219

хүүхэд залуучуудад эх орны түүх, соёлын дурс-гал зүйл, өв сангийн талаар мэдлэг олгох ажил зохион байгуулах тухай

2004.03.10   №63

220

Утга соёлын өвийг сурвалжлан олох, судалж шинжлэх журам

2003.11.11 № 375

221

Утга соёлын өвийн мэргэжлийн зөвлөл

2003.11.11   №376

222

Утга соёлын өвийг ур чадварын түвшинд өв-лөсөн билэг авьяастны улсын жагсаалт

2003.12.23   № 432

223

Морин хуур уртын дууны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2004.12.21   №   81

224

Баруун бүсийн урлагийн анхдугаар их наадам зохион байгуулсан тухай

2004.02.18   № 40

225

Морин хуурч, уртын дууч бэлтгэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг

2005.02.03   № 24

226

Үндэсний номын сангийн дүрэм, бүтэц

2005.02.0 № 31

227

Түүх, соёлын дурсгалыг сэргээн засварлах ажил гүйцэтгэх журам

2004.05.24 №183/111

228

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд лиценз олгох журам

2003.06.25   № 223

229

Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

2008.02.14 №56/64

230

Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

2008.12.08 №113

231

Мэргэжил дээшлүүлэх журам батлах тухай

2008.11.13 №72

232

Хүүхдийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм батлах тухай

2008.11.13   №68

233

Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай

2007.10.05   №351

234

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичиг хангалтын журам

2008.01.14   №22

235

Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам батлах тухай

2008.11.13   №73

236

Багшлах эрх олгох, хасах журам батлах тухай

2008.11.13   №74

237

Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтлах чиглэл

 

2007.12.20 №17

238

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого, төлөвлөгөө батлах тухай

2007.12.20 №20

 

239

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого

 

240

Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох тухай

2008.12.10   №54

241

Загварт нэмэлт оруулах тухай

2008.4.4   №160

242

Нийтлэг шаардлага батлах тухай

2008.5.9 №236

243

Дүрэм бүрэлдэхүүн батлах тухай

2008.5.12   №240

244

Журамд нэмэлт оруулах тухай

2008.5.30 №284/150

245

Журам батлах тухай

2005.12.27 №369

246

Цэцэрлэгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2002.11.28 №346/361

247

Мэргжлийн сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагын тогтоох журам батлах тухай

2003.2.26 №25

448

Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох тухай

2002.2.2 №34

249

ЕБС-ийн сурах бичиг хангалтын журам батлах тухай

2008.1.14 №22

250

Бага дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам батлах тухай

2007.10.9 №362

251

1-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм,үндсэн шимт бодис,илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай

2005.9.14 №225/296

252

ЕБС-ийг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлэх бэлтгэлийг хангах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай

2007.11.27 №436

253

ЕБС-ийг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлэх график батлах тухай

2007.11.7 №405

254

ЕБС-ийн бодлого төлөвлөгөө бүтэц батлах тухай

2006.6.16 №236

255

ЕБС-ийг 12 жилийн бага ангийн сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай

2007.8.20   №296

256

89-р тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

2008.2.20   №71

257

Сургуульд элсүүлэх насыг тогтоох тухай

2007.5.17   №162

258

Туршилт явуулах тухай

2007.8.20   №297

259

График багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай

2007.11.22 №434

260

Багшаар хангах тухай

2007.12.11   №4

261

ЕБС-ийг 12 жилийн сурах бичиг шинэчлэлийн график

2007.12.4 №461

262

ЕБС-ийг 12 жилийн сургалтын тогтолцооны шилжилтэд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан нийгмийн сэтгэл зүйг бэлтгэх ажлын график батлах тухай

2007.12.5 №470

263

Сургалтын орчин бүрдүүлэх тухай

2008.1.8 №08

264

Загвар анги байгуулах тухай

2007.6.25 №243

265

СӨБ,ЕБС-ийн багшийн ажлын норм тогтоох,багш зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай

2007.8.31 №307/91/237

266

Түр аргачлал батлах тухай

2007.11.8     №416

267

Төрийн үйлчилгээний түнээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам

1996.4.20 №63/104

268

Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай

2007.10.5 №354

269

Ээлжийн амралт олгох заавар

2000.6.14 №166

270

ЕБС, СӨБ-н багшийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2007.02.12 №41

271

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлах боловсруулах аргачилсан заавар батлах тухай

2007.09.09 №09

272

Хувьсах зардлын итгэлцүүр батлах тухай

2007.08.31 №306/237

273

Ээлжийн болон нүүдлийн бүлгийн хувьсах зардлын төсвийн талаар авах арга хэмжээний тухай

2002.11.28 №346/361

274

Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны нэмэлт орлого болон зардлын хэмнэлтийг тооцох зарцуулах, тайлагнэх журам

2007.01.10   №11

275

Гадаад дотоодын байгууллагаас ирсэн хандив тусламуийн барааг хүлххн авах, зарцуулах, бүртгэх, тайлагнах журам

2006.10.11 №347

276

Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

2006.04.17   №124

277

Албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2006.02.27   №64

278

Нийгмийн эмзэг бүлгийн болон 4 ба түүнээс дээш   хүүхэд ЕБСд зэрэг суралцдаг өрхийн хүүхдэд хичээлийн хэрэглэл үнэ төлбөргүй олгох журам

2000.09.19   №34/31

279

ЕБСд орой эчнээ хэлбэрээр сургалт явуулах дүрэм

1995.10.26 №262/171

280

2007-2008 оны хичээлийн жилд мөрдөх “Сурах бичиг зохиох, түгээх түр журам”

№278

281

Агнуурын амьтныг тусгай төлбөртэйгөөр агнах барихыг зөвшөөрөх хугацааг тогтоох тухай

2003 оны 99 дүгээр тушаал

282

Ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам батлах тухай

2001 оны 32 дугаар тушаал

283

Ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам

2001 оны 32 дугаар тушаал

284

Түр журам, гарал үүслийн тодорхойлолтын маягт батлах тухай”

2002 оны 159-р тушаал

285

Хуш модны экологи эдийн засгийн үнэлгээ

2003 оны 18 -р тушаал

286

Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолт олгох, хэрэглэх түр журам, ан амьтан , тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолтын загвар, гарал үүслийн тодорхойлолт тэдгээрийн түүхий эдийн жагсаалт

2003 оны 159 дүгээр тушаал

287

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх зөвшөөөрөл, Амьтан, тэдгэрийн гаралтай   түүхий эдийг бэлтгэх, зөвшөөрөл, Амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг гадаадад гаргах зөвшөөрөл,   Амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг гадаадаас оруулах зөвшөөрөл, Ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялагийг гадаадаас оруулах зөвшөөрөл, Тарималжуулсан ургуулсан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг гадаадад гаргах зөвшөөрлийн загвар

2004 оны 174 дүгээр тушаал

288

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах, барих ан амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

сайдын тушаал /жил бүр гардаг/

289

Ахуйн зориулалтаар загас барих журам батлах тухай

1999 оны 04 дүгээр тушаал

290

“Гадаадын иргэнд агнуулсан болон амьдаар нь гадаад оронд гаргасан ан амьтны агнуурын нөөц, амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийг төлүүлэх, тэдгээрийг улсын төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөвт хуваарилан шилжүүлэх журам батлах тухай"

БО-ны сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 328 дугаар тушаал тушаал

291

Амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд, тэдгээрийн зүйлийг гадаадад гаргахад олгох тодорхойлолтын тухай

2002 оны 200 дугаар тушаал

292

Зарим ан амьтныг хамгаалах талаар авах арга хэмжээний тухай”

2001 оны 68 дугаар тушаал

293

“Агнуур зохион байгуулалт явуулах журам батлах тухай”

1998 оны 07 дугаар тушаал

294

“Зарим ховор амьтныг хамгаалах талаар авах арга хэмжээний тухай”

1997 оны 52 дугаар тушаал

295

Аргаль хонийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг батлах тухай

2003 оны 82-р тушаал

296

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, үнэлгээ шинжилгээний журам

2002 оны № 170

297

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг түүж, бэлтгэх тухай

1995 оны № 170

298

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг гадаад улсад гаргах, гадаадаас оруулах журам

19-р тушаал

299

Байгалийн ургамлыг ашиглах дээд хэмжээг тогтоох тухай

2004 161-р тушаал

300

Байгалийн ургамлыг ашиглах дээд хэмжээг тогтоох тухай

2005 49-р тушаал

301

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах заавар

2000 оны 87-р тушаалын

1-р хавсралт

302

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих журам

2000 оны 87-р тушаалын

2-р хавсралт

303

Ерөнхий үнэлгээ хийх аргачилсан заавар батлах, шинжээчдийг томилох тухай

№ 140

304

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний комиссын ажиллах журам, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх аргачилсан заавар

2006 оны 119 дүгээр тушаал

305

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа шинжилгээний ажил явуулах журам

1996 оны 36-р тушаал

306

Ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэж ашигласны төлбөр тогтоох мужийн хилийн зааг тогтоох журам

1996 оны 230 дугаар тушаал

307

Усны нөөцийн бохирдолт, хомсдолт,нөхөн сэргээлтийг бүртгэх журам

1996 оны № 124

308

Улсын ТХГН-т газар ашиглах зөвшөөрөл олгох түр журам

2001 оны 218-р тушаал

309

Улсын ТХГН-т аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах түр журам

2002 оны 432-р тушаал 117 тушаал

310

Улсын ТХГН-ын зөвшөөрөгдсөн бүсэд амьтны сүргийн бүтцийг зохицуулах, цаазлах, судалгаа шинжилгээний дээж, сорьц авах, хэмжилт хийх, нутагшуулах, халдварт өвчний голомтыг устгах зорилгоор амьтан агнах барих журам

1996 оны 209-р тушаал

311

Түймрээс сэргийлэх, бугын ясан эвэр бэлтгэх хугацааны тухай

1996 оны 32 -р тушаал

312

УТХГНутагт чонын тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгахад мөрдөх журам

1995 оны 18–р тушаал

313

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах тухай журам

2000 оны № 218

314

Газар нутгийг орон нутгийн хамгаалалтанд авах тухай

2000 оны 432-р тушаал 7 дугаар тушаал

315

Улсын ТХГН-ийн ойд ойн арга хэмжээ явуулах журам

2003 оны 75 дугаар тушаал

316

Зарим ан амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2001 оны 68 дугаар тушаал

317

Идлэг шонхор шувууг хамгаалах зохистой ашиглах тухай

2002 оны 163-р тушаал

318

Түр журам, гарал үүслийн тодорхойлолтын маягт батлах тухай

2002 оны №159

319

Гадаадын иргэнд агнуулсан болон амьдаар нь гадаад оронд гаргасан ан амьтны агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтныг агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийг төлүүлэх, тэдгээрийг улсын төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөвт хуваарилан шилжүүлэх журам

БО-ны сайдын, Сангийн сайдын 1996 оны 196/326 дугаар хамтарсан тушаал

320

Зарим ховор ан амьтныг хамгаалах талаар авах арга хэмжээний тухай

1998 оны 07-р тушаал

321

Гадаадын иргэдэд ан агнуулах болон амьтныг амьдаар нь гадаадад гаргах эрх олгох, хяналт тавих журам

2001 оны 249-р тушаал

322

Журамд өөрчлөлт оруулах, шинжээчийг томилох тухай

2003 оны № 73

323

Загасны аж ахуй эрхлэх журам батлах тухай

1999 оны 114-р тушаал

324

Загас агнуурын ажлыг журамлах тухай

1998 оны 08-р тушаал

325

Тарвага агнах журам батлах тухай

1999 оны 103-р тушаал

326

Химийн хорт бодисын хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлт, устгалтын тухай журам

1998 оны 84-р тушаал

327

А Аюултай хаягдлын хадгалалт, устгалын бүртгэлийн хөтлөх, мэдээ гаргах

2003 оны 127-р тушаал

328

Усны мэдээллийн сан болон улсын кадастрыг бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журам

2006 оны 80 тушаал

329

Гол мөрний сав газрын зөвлөлийн дүрэм

2006 оны 432-р тушаал 187 тушаал

330

Үйлдвэрийн ажиллагааг түдгэлзүүлэн зогсооход мөрдөх журам

1998 оны 77-р тушаал

331

Голын гольдролд өөрчлөхөд мөрдөх журам

1999 оны 32-р тушаал

332

Ойн санг эзэмших гэрээний загвар

1998 оны 126-р тушаал

333

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам

1998 оны 126-р тушаалын хавсралт

334

Ойгоос мод бэлтгэх талбайг тусгаарлах заавар

БО-ны сайдын зөвлөлийн 1995 оны 15-р тогтоол

335

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг түүж, бэлтгэх журам

1995 оны 170-р тушаал

336

Ой зохион байгуулах дүрэм

1996 оны 59-р тушаалын

1-р хавсралт

337

Ой зохион байгуулах заавар

1996 оны 59-р тушаалын

2-р хавсралт

338

Таримал ойг улсын ойн санд шилжүүлэх журам

1996 оны 107-р тушаалын 1-р хавсралт

339

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг гадаад улсад гаргах, гадаадаас оруулах журам

1997 оны 19-р тушаал

340

Ойн арчилгаа цэвэрлэгээ хийх журам, Ойд арчилгаа цэвэрлэгээний огтлол хийх технологийн заавар

1997 оны 166-р тушаал

341

Ойн арчилгаа цэвэрлэгээний огтлолт хийх технологийн заавар

1997 оны 166-р тушаалын 2-р хавсралт

342

Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулах тухай

1998 оны 13-р тушаал

343

Цармын бүслүүрийн ойн зааг тогтоох тухай

1998 оны 18-р тушаал

344

Ойн сангийн төлөв байдлын тайлан гаргах журам

1998 оны 41-р тушаал

345

Модон түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ олгох, хэрэглэх журам

2000 оны 05-р тушаал

346

Ойгоос мод бэлтгэх заавар

2000 оны 91-р тушаал

347

Ойгоос хэрэглээний мод түлээ олгох, хяналт тавих журам

2000 оны № 79/175

348

Нийслэлийн, аймгийн төв, бусад суурин газарт хэрэглээний мод, модон түүхий эд, түлээ худалдаалахад хяналт тавих журам

2001 оны 16 дугаар тушаал

349

Ойд цэвэрлэгээ хийх журам

2002 оны 65 дугаар тушаал

350

Ойн нөөцийн экологи- засгийн үнэлгээ

2002 оны 93 дугаар тушаал

351

Мод, модон түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ, олгох хэрэглэх, хяналт тавих журам, гарал үүслийн гэрчилгээний загвар

2002 оны 110 -р тушаал

352

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх, тээвэрлэх эрхийн бичиг олгох, хэрэглэх хяналт тавих журам, Ойгоос түлээ бэлтгэх, тээвэрлэх эрхийн бичгийн загвар, ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичгийн загвар

2004 оны 203-р тушаал

353

Ердийн ашигт малтмалыг лицензгүйгээр ашиглах журам

1998 оны

 

354

Нийтийн хэрэгцээнд зориулан гаргах ус, цаг уур орчны мэдээллийн жагсаалт, нийтийн хэрэгцээнд зориулсан ус цаг уур, орчны мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх хуваарь

2001 оны 119 дүгээр тушаал

355

Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн жилийн ажлыг дүгнэх журам

2001 оны   242 тушаал

356

Хуш модны экологи эдийн засгийн

2003 оны 184-р тушаал

357

Ашигт малтмалын ашиглалтын лиценц эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт –шинжилгээний хөтөлбөрийг хянах батлах журам

2002 оны 103 дугаар тушаал

358

Аюултай хаягдлын хадгалалт, устгалын бүртгэл хөтлөх, мэдээ гаргах заавар

2003 оны 127 -р тушаал

359

Идэвхитэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах тухай журам

2006 оны 24 дүгээр тушаал

360

Байгалийн тодорхой төрлийг баялагийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших талаар иргэдийн нөхөрөлөлийн баримтлах журам, нөхөрлөлийн байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэрээний загвар, иргэдийн нөхөрлөлийн гэрчилгээний загвар

2006 оны 14 дүгээр тушаал

361

Геологи, хайгуулын ажилд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм

ГУУҮ худалдааны сайдын 1985 оны

362

Хүдэр, хүдрийн бус шороон ордыг далд олборлоход мөрдөх ажилд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм

Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны

363

Ашигт малтмалыг үйлдвэрлэлийн бус аргаар олборлох түр журам

Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны

364

Геологи, эрдэс баялагийн судалгааны ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөх галын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм

Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны

365

Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2003 оны

366

“Норматив батлах тухай”

Үйлдвэр худалдааны сайдын 2005 оны 110-р тушаал

367

“Норматив батлах тухай”

Үйлдвэр худалдааны сайдын 2008 оны   05-р тушаал

368

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт

MNTR 1:2008

369

Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам

ХХАА-н сайдын 2004 оны 74/154/170/175 –р тушаал

370

Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам

ХХАА-н сайдын 2004 оны 58-р тушаал

371

Төв суурин газарт сүү, цагаан идээ худалдаалах үеийн мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам

ХХАА-н сайдын тушаал. 2002 оны № А/92

372

Мал бэлтгэх, тууварлах, тээвэрлэх, үйлдвэрт хүлээн авах үеийн мал эмнэлэг, хорио цээрийн журам

ХХАА-н сайдын 2002 оны А/79-р тушаал/

373

Махны хяналтын дүрэм

ХХАА-н сайдын 2001 оны №А/43

374

Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам, малын эмийн улсын бvртгэлийн дvрэм

ХХАА-н Сайдын 2005 оны А/94

375

Мал эмнэлгийн зайлшгvй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт, Мал эмнэлгийн эмийг жороор олгох заавар

ХХАА-н Сайдын 2005 оны А/116

376

Мал эмнэлэг ариун цэвэр - гарал vvслийн гэрчилгээ,  тvvнийг хэрэглэх журам

ХХАА-н Сайдын 2005 оны А/35

377

Малын эмчид итгэмжлэл олгох тvр журам

ХХАА-н Сайдын 2002 оны А/60

378

Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргvйжvvлэлтийн ажлын нэгдсэн удирдамж

ХХАА-н Сайдын 2002 оны А/56

379

Мал амьтны өвчинтэй тэмцэх, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулахад хяналт тавих журам

ХААҮ-н Сайдын 2000 оны А/49

380

Шувуу, гахайн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг, ариун цэврийн нийтлэг журам

ХААҮ-н Сайдын 1998 оны А/127

381

Мал амьтны гоц халдварт өвчнийг яаралтай мэдээ өгөх журам

ХАА-н Сайдын 1994 оны А/10

382

Мал, амьтны халдварт өвчин гарсан болон гарч болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд мэдээлэх журам

ХАА-н Сайдын 1994 оны А/10

383

Бруцеллёз, сvрьеэ өвчнөөр тайван сvрэгтэнг баталгаажуулах, зарлах тухай журам

ХХАА-н Сайдын 2003 А/121

384

Малын удмын санг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах үр хөврөл, үрийг хадгалах, ашиглах журам

ХААҮ-н Сайдын 1998 А/46

385

Хээлтүүлэгчийн хянан баталгаажуулах журам

ХААҮ-н Сайдын 1999 А/177

386

Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах журам

ХААҮ-н Сайдын 1999 А/84

387

Yржлийн малын vзэсгэлэн, vнэ хаялцах худалдаа явуулах журам

ХААҮ-н Сайдын 1998 А/46

388

Мал, тэжээвэр амьтдад явуулсан үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах журам

ХААҮ-н Сайдын 2000 А/66

389

“Бод малыг индексжүүлсэн тамгын сүлжээнд хамруулах” журам

ХЗДХ-ийн сайд, ХХАА сайдын 2005   оны 175/193

390

Үржлийн мал бойжуулж, борлуулах журам

ХХАА-н сайдын 2008 оны № 97

391

“Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа”-ны дүрэм

ХХАА-н сайдын 2007 № 99

392

Бэлчээр тариалангийн хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтантай тэмцэх арга хэмжээнд мэргэжлийн хяналт тавих журам

ХХАА-н Сайдын 2001 оны А/80

393

Биологийн аюултай зүйлсийг хилээр нэвтрүүлэх журам

ЭМНХ Сайдын 1998 оны 242

394

Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьж, хог ургамал, хог ургамал, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалт

ХХАА Сайдын 2005 оны №155

395

Монгол Улсад 2008 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицид, химийн бордооны жагсаалт

БО, ЭМ, ХХАА-н сайдын хамтарсан тушаал70/38/60

396

Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам

БО,ЭМ, ОБАЭС-ын тушаал 151/126/5

397

“Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм”, ”Лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм”

ДБХ-ийн сайдын 88-р тушаал

398

Үл хөдлөх хөрөнгө үнэлэхэд зориулсан барилга, байгууламжийн чанарт техникийн дүгнэлт өгөх журам

ДБХ-ийн сайдын 1999 оны 313 дугаар тушаал

399

Замын чиглэл, уртын хэмжээг тогтоох тухай

Дэд бүтцийн Сайдын 2003 оны   87-р тушаал

400

Улс, орон нутгийн чанартай зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлыг гэрээгээр хариуцуулан гүйцэтгүүлэх журмыг батлах тухай

Дэд бүтцийн Сайдын 2002 оны 100-р тушаал

401

Авто зам, замын байгууламжийг хаах, чиглэлийг өөрчлөх, тээврийн хэрэгслийн тэнхлэгийн даацад хязгаарлалт хийх журмыг батлах тухай

Дэд бүтцийн Сайдын 2001 оны 104-р тушаал  

402

”Авто зам, тээврийн хяналт зохицуулалтын албаны үйл ажиллагааны журам”

ЗТАЖ-ын сайдын 2005.02.08-ны өдрийн 24-р тушаал

403

Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм

 

ДБХ-ийн сайдын 1999.09.07-ны өдрийн 229 тоот тушаал

404

Тээвэрлэлтийн баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам  

ДБХС-ын тушаал 2000.03.10-ны өдрийн 75тоот тушаал

405

Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд,хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам

ДБХС-ын 2000 оны 4 дүгээр сарын 10     ны өдрийн 119 тоот тушаал

406

Аймаг, орон нутагт зорчигч, шуудан тээврийн үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дүрэм   батлах тухай

ДБС-ын 2002 оны 02 дугаар сарын             18-ны өдрийн 42 тоот тушаал          

407

Зорчигч тээвэрлэлтийн хяналтын талон хэрэглэх журам  

ДБХС-ын 2000.01.03-ны 03 тоот тушаал

408

Үлгэрчилсэн дүрэм, гэрээ батлах тухай

ДБС-ын 2000 оны 115 тоот тушаал

409

Жишиг норм батлах тухай

Дэд бүтцийн Сайдын 2004 оны 19

410

Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлт гүйцэтгэх зөвшөөрлийн бичиг олгох журам

Дэд бүтцийн Сайдын 2002 оны 10 293 тоот тушаал    

411

Тээврийн үйлчилгээний төвийн дүрэм

 

ЗТАЖ-ын сайдын 2004.11.08-ны өдрийн 08-р тушаал

412

Автотээврийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох, мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтын журам

ЗТАЖ Сайдын 2005 оны 16-р тушаал    

413

Улс, хот хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний аюулгvй байдлыг хангах тухай

ЗТАЖ-ын сайдын 2006.08.04-ний өдрийн 132-р тушаал

414

Био аюултай илгээмж, биобэлдмэлийг тээвэрлэх

журам

ЗТАЖ-ын сайдын 2006 оны 70-р тушаал

415

Орон сууцны барилгын телефон, радиогийн шугам, телевизийн антенны зураг төсөл зохиох заавар

ДБХ-ийн сайдын 1995 оны 127-р тушаал

416

Шуудангийн марк, үнэт цаас үйлдвэрлэх, борлуулах журам

ДБХ-ийн сайдын 1996 оны 107-р тушаал

417

Шуудан холбооны дүрэм

Дэд бүтцийн сайдын 1999 оны 330-р тушаал  

418

Аймаг орон нутагт зорчигч, шуудан тээврийн үйлчилгээг

зохицуулах зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 42-р тушаал

419

Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн гаалийн

бүрдүүлэлтийн журам

СЭЗ, ДБ-ын сайдын 2004 оны 109/86 –р хамтарсан тушаал

420

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын

үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам

ДБ-ын сайдын 2002 оны 34-р тушаал

421

“Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр суурилуулах хэмжих хэрэгслийн жагсаалт”

Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2004 оны 07–р тушаал

422

Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм

2003.12.23 №257 /ДБС-ын тушаал/

423

Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм.

2003.06.06 №125 /ДБС-ын тушаал/

424

Гагнуурчдыг мэргэшүүлж эрх олгох дүрэм

1999.06.22 № 164 /ДБС-ын тушаал/

425

Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

2001.09.14 № 258 /ДБС-ын тушаал/

426

Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм.

2001.12.04 №343 /ДБС-ын тушаал/

427

Хийн хангамж

2004.03.01 №38 /ДБС-ын тушаал/

428

Тоног төхөөрөмж ба дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалт

1999     № 82 /ДБХ-ийн сайдын тогтоол/

429

Уур, халуун усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм

1999     № 164 /ДБХСайдын тушаал/

430

Цахилгаан техникийн ажил Цахилгаан байгууламжийн дүрэм

2003     №252   /ДБСайдын тушаал/

431

Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний дүрэм

2001 оны № 30/ ДБС-ын тушаал/

432

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн дүрэм

2001 оны № 369 /ДБС-ын тушаал/

433

Цахилгаан байгууламжийн дүрэм                                                                          

2004.12.18 №252 /ДБС-ын тушаал                                            

434

Эрчим хүчний үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагуудзад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм

1998.03.19 №79 /ДБС-ын тушаал /

435

Уур халуун усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм

ДБХ-ийн сайдын 1999 №164

436

Гагнуурчдыг мэргэшүүлж эрх олгох дүрэм

ДБХ сайдын 1999 №164

437

Дулааны эрчим хүч, дулаан зөөгчийг хэмжих, тооцох дүрэм

1998.07.16 Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдлын 174 дүгээр тушаал

438

Нам даралтын халаалтын зуухны аюулгүй ажиллагааны заавар

1998.03.19 №79 /ДБХС-ын тушаалын хавсралт/

439

Даралтат савыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм

1995.12.30 №330 /ЭХГУУЯ-ны сайдын тушаал/

440

Уурын ба усан халаалтын зуухыг төхөөрмжлөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм,

1994.04.15 №72 /ЭХГУУЯ-ны сайдын тушаал/

441

Эрчим хүчний үйлдвэрт гарсан технологийн зөрчлийг судлан бүртгэх журам

1993     № 87/ ТЭХС-ын тушаал/

442

Дулааны шугам сүлжээ

1995     №186 /БХБЯ-ны тушаал/

443

Уур ба усан халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах

1994     № 72   /ЭХГУУ Сайдын тушаал/

444

Бага хүчин чадлын зуухны техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм

2005.06.22 №48 /ТЭХЯ-ны сайдын тушаал/

445

Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм

2006.11.13 №104 / ТЭХЯ-ны сайдын тушаал/

446

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн найдваржилтын зэрэглэл тогтоох журам

ДБС-ын 2003.5.27 №112

447

Дизелийн цахилгаан станцын ААД

ТЭХҮЯ 1980 №18/83

448

Дизелийн цахилгаан станцын техник ашиглалтын дүрэм

ТЭХҮЯ 1980 №18/83

449

Уурын ба усан халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм

ЭХГУУ-н сайдын 1994 оны №72

450

Даралтат савыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм

ЭХГУУ 1995 оны №330

451

Хөтөч-тайлбарлагчийн ангилал зэрэглэл тогтоох журам

ЗТАЖ-ын сайдын 2005 оны

102-р тушаал

452

Тур операторын ангилал тогтоох журам

ЗТАЖ-ын сайдын 2008     оны       79 -р тушаал

453

Аялал жуулчлалын төлөөлөгч, төлөөлөгчийн газрын тухай дүрэм  

ЗТАЖ-ын сайдын 2005 оны             15-р тушаал

454

Жуулчны аюулгүй байдлыг хангах удирдамж Жуулчны аюулгүй байдлын зөвлөмж

Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны   258-р   тушаал

455

Хятадын жуулчдыг Монгол улсад бүлгээр аялахыг хөнгөвчлөн дэмжих тухай журам      

ГХЯ, ЗТАЖ-ын сайдын 2008 оны     45/16-р тушаал

456

Дээд зэрэглэлийн зочид буудал жуулчны баазад зэрэглэл тогтоох журам

Дэд бүтцийн сайдын 2009 оны  150-р   тушаал

456

Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох нь

Монгол улсын Сангийн сайдын 2011 оны 6 сарын 14-ны 132-р тушаал

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.