Өнөөдөр: 2014 оны 4-р сарын 17  
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар   |   Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрууд   |   Хилийн мэргэжлийн хяналтын албууд   |   Нэгдсэн төв лаборатори

Хоолны газрууд ямар байх ёстой вэ?

Анхаар, шинэ цонхонд нээнэ үү. PDFХэвлэхИ-мэйл

 

- “Эрүүл хүнс” аяны хүрээнд MNS 4946:2005 стандартын талаар дараахь зөвлөмжийг толилуулж байна-

Хоолны газарт тавих нийтлэг шаардлага:

1. Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмын хүрээнд хүнсний аюулгүй байдал, барилга байгууламж, хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, галын аюулгүй ажиллагаа, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үндсэн шаардлагыг хангасан байна.

2. Хоолны газрын үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн сонирхолд нийцсэн иж бүрдэл шинжтэй байна.

3. Хоолны газар нь үйлчилгээний чанарын зэрэглэлийн түвшинг хангаж, ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарь, ажиллах зааврыг тусгасан байгууллагын стандарттай байна.

4. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар нь олон улс, улсын чанартай / хот сууринаас бусад газарт/ авто замын тэнхлэгээс 50 м-ээс багагүй зайд байрлана.

Хоолны газрын барилга, байгууламжид тавих шаардлага:

1. Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан барилга, байгууламжтай байна.

2. Хоолны газрын барилга байгууламж, инженерийн болон технологийн тоног төхөөрөмж нь “Барилгын норм ба дүрэм” II Л.8-85–д заасан шаардлагыг хангасан байна.

3. Хоолны газрын барилгын төлөвлөлт шийдэл нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологийн урсгалыг хангасан байх ба үйлдвэрлэлийн өрөө, тасалгаа нь хоорондоо болон бусад шаардлагатай өрөөнүүдтэй уялдаа холбоо сайтай байна.

4. Үйлчилгээний танхимыг гол төлөв нэгдүгээр давхарт барилгын урд болон хажуу хэсгээр байрлуулна.

5. Агуулахын өрөөг зоорийн эсвэл нэгдүгээр давхарт аж ахуйн хаалганы ойролцоо, барилгын хойд эсвэл зүүн хойд хэсэгт байрлуулна.

6. Үйлдвэрлэлийн болон захиргаа, ахуйн өрөө тасалгааг газраас дээш давхарт аж ахуйн хаалга талд эсвэл хойд, баруун хойд, зүүн хойд талд байрлуулж болно. Цехийг дамжин өнгөрөх өрөө болгон ашиглаж болохгүй.

7. Технологи ажиллагааны дарааллыг баримтлан байрлуулсан тоног төхөөрөмжийн байрлал, ажлын байр хоорондын үндсэн болон туслах зай нь хөдөлмөр хамгааллын шаардлага хангасан, цэвэрлэгээ хийх бололцоо бүхий байна.

8. Хоолны газрын төрлөөс хамааран үйлчилгээний хэсэгт үйлчилгээний танхим, хүлээн авалтын өрөө, хүлээлгийн өрөө, баар, буфет, хагас бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаалах дэлгүүр, үйлчлүүлэгчдийн өлгүүр, ариун цэврийн өрөө бүхий үүдний өрөө, эмчийн өрөө, зөөгчийн өрөө, хөгжмийн зэмсэг хадгалах өрөө, хурлын өрөө, тоглоомын өрөө, гэрээр хоол олгох хэсгийг төлөвлөнө.

9. Хоолны газрын барилга, байгууламжийн дуу чимээний хамгаалалт 35дБ буюу түүнээс доош байна.

10. Хоолны газрын үйлдвэрлэлийн үндсэн өрөөнүүдийн өндөр 3.3 м-ээс намгүй байна.

11. Цехгүй бүтэцтэй хоолны газарт түүхий эдийг хүлээж авах, хадгалах, анхан шатны ажиллагаа хийх, сав хэрэгслийн угаалгын ажлын байрыг зохион байгуулахдаа технологи урсгалыг баримтлахаас гадна халуун боловсруулалтын хэсгээс 1.5 м-ээс доошгүй өндөртэй хаалт хамгаалалтаар тусгаарлана.

Хоолны газрын галын аюулгүй байдлын шаардлага:

1. Барилга байгууламжийн галын аюулгүйн дүрэмд тавих шаардлагыг хангасан, хамгаалалтын систем дохиололтой, гал унтраах хэрэглэлтэй, гал тэсвэршилтийн I-IY зэрэглэлтэй байна.

2. .“Галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага” MNS 4244:94 стандартын дагуу барилга байгууламж нь галын аюулгүйн таних тэмдэг бүхий аваарын гарц, шат, авралтын зураг, бүдүүвчтэй байна.

3. Аваарын хаалга нь гадагш чиглэсэн байна

4. Хоолны газрын хонгил, шатны эргэх хэсэг, үйлдвэрлэлийн өрөөнд галд тэсвэргүй материалаар хийсэн хулдаас, хивсэнцэр дэвсэхийг хориглоно.

5. Техник, тоног төхөөрөмж, цахилгааны монтажийг галын аюулгүйн болон техник ашиглалтын дүрмийн дагуу угсарсан байна.

Хоолны газарт тавих эрүүл ахуйн шаардлага:

1. Хоолны газрын орчны талбай, барилга байгууламжийн засвар, үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, тоног төхөөрөмжийн аюулгүйн ажиллагааны үзлэг, хог хаягдал зайлуулах, хортон шавьжийн устгалыг эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын зохих норм дүрмийн дагуу хийнэ.

2. Ундны ус нь “Усны эрүүл ахуйн шаардлага” MNS 900:92 стандартын шаардлагыг хангасан байна.

3. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаанд хоолны газрын ариун цэврийн нийтлэг дүрмийг мөрдөж, хоолноос дээж авч бүртгэл хөтөлнө.

4. Эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангаж, тодорхой дэглэм, хугацааг баримтлан хадгална.

5. Үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний өрөө, тасалгааны гэрэлтүүлэг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн байна.

6. Үйлчилгээний танхимтай бүх хоолны газарт тэдгээрийн төрөл, хүчин чадлаас үл хамааран үйлчилгээний болон үйлдвэрлэлийн сав угаалгын өрөөг тусд нь зохион байгуулна.

7. Хоолны газарт эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан эрүүл хүн ажиллана.

Хоолны газрын инженерийн байгууламж, техникийн байдалд тавих шаардлага:

1. Бүх төрлийн цахилгаан, дулаан, усны шугам хоолойн холболт, сантехникийн хэрэглэлийн төрөл тоо, агааржуулалтын системийн хүчин чадлыг инженерийн зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

2. Хоолны газар нь цэвэр, бохир усны холболтын системтэй байна.

3. Үйлчилгээний хэсгийн өрөө, тасалгаа нь 16-180С- ын хэмтэй, 60-65%-ийн чийглэгтэй байна.

4. Үйлчилгээний танхим, үйлчлүүлэгчдийн орох хэсэг, үйлдвэрлэлийн болон сав угаалгын өрөөнүүд агаарын хэвийн солилцоог хангах ердийн болон механик салхивчтай байна.

5. Үйлдвэрлэлийн өрөө, үйлчилгээний танхим, хонгил нь ердийн буюу зохиомол, аваарын гэрэлтүүлэгтэй байна.

6. Гурваас дээш давхартай хоолны газарт үйлчлүүлэгчдийн болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай цахилгаан шат төлөвлөнө.

7. Тоног төхөөрөмжийн угсралтыг цахилгаан техникийн тооцоонд тулгуурлан суурилуулж, газардуулага хийсэн байна.

Хоолны газрын орчны тохижилтонд тавих шаардлага:

1. Хоолны газрын барилгын эдэлбэр газарт мод, бут, сөөг тарьж зүлэгжүүлсэн, үйлчлүүлэгчдэд зориулсан амрах талбай, зуны улиралд нэмэлт ширээ засах үйлчилгээний талбай, явган хүний зам, машины зогсоолтой байх ба бараа ачиж, буулгах талбай, галын хэрэглэл, инженерийн байгууламжийн хэсэг бүхий аж ахуйн бүсийг тусдаа хашаатай байхаар төлөвлөнө.

2. Хогийн сав, хог асгах талбайг цонх, хаалганаас 20 м-ээс багагүй зайд, сумын болон зам дагуу байрласан хоолны газруудын бохир усны цооног, жорлон, хогийн цэгийг 25 м-ээс багагүй зайд ноёлох салхины доор байрлуулбал зохино

3. Орчны болон талбайн гэрэлтүүлэгтэй байна.

4. Хүрээлэн буй орчныг хайрлан хамгаалж, нөхөн сэргээх, ус, агаар, хөрсийг бохирдуулахгүй байна.

Хоолны газрын хүний нөөцийн хөгжилд тавих шаардлага:

1. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үндсэн ажлыг /тогооч, зөөгч, бармен/ зөвхөн тухайн мэргэжлийн ажилтан гүйцэтгэнэ.

2. Хоолны газарт ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгаалал, техник аюулгүйн ажиллагааны зааварчилга болон эмнэлгийн анхны тусламжийн мэдлэгтэй байна

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.