Өнөөдөр: 2014 оны 4-р сарын 16  
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар   |   Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрууд   |   Хилийн мэргэжлийн хяналтын албууд   |   Нэгдсэн төв лаборатори

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм

Анхаар, шинэ цонхонд нээнэ үү. PDFХэвлэхИ-мэйл

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Барилгын тухай хуулийн 3.1.4-т заасан бүх төрлийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахтай холбогдсон харилцааг энэхүү дүрмээр зохицуулна.

Хоёр. Барилга байгууламжийг ашиглалтад
     оруулах комисс

2.1. Шинээр болон өргөтгөж барьсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад Техникийн болон Улсын комисс, их болон урсгал засварын ажил хийгдсэн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад Техникийн комисс дангаар ажиллана.

2.2. Улсын комисс нь Техникийн комиссын акт, дүгнэлтийг үндэслэн шинээр болон өргөтгөж барьсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргана.

     2.3. Их болон урсгал засварын ажил хийгдсэн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах акт, дүгнэлтийг Техникийн комисс дангаар гаргана.

     2.4. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах  комиссын акт, дүгнэлтийг үндэслэн комиссын дарга бүртгэлийн дугаар олгосноор тухайн барилга байгууламж ашиглалтад орсонд тооцно.  


 
2.5. Комисс нь энэ дүрмийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан дэгийн дагуу ажиллана.

Гурав. Комиссын бүрэлдэхүүн

3.1. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын болон Техникийн комиссын бүрэлдэхүүнийг энэ дүрмийн       2 дугаар хавсралтын дагуу байгуулан ажиллуулна.

3.2. Барилга байгууламжийн зориулалт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний техник технологийн онцлогтой уялдуулан тухайн салбарын төрийн захиргааны байгууллагын төлөөллийг Улсын болон Техникийн комиссын бүрэлдэхүүнд оруулна.

Дөрөв. Комиссын эрх, үүрэг

4.1. Улсын комисс нь дараахь эрх, үүрэгтэй байна:
            
4.1.1. Барилгын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах;

     4.1.2. шаардлагатай гэж үзвэл барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн тодорхой хэсэг буюу зангилаа далдлагдсан ажлаас сонгон авч задлан үзэж магадлан шалгах, мэргэжлийн шинжээч томилон судалгаа шинжилгээ, тооцоо хийлгэж дүгнэлт гаргуулах;

4.1.3. Техникийн комиссын шийдвэр нь шаардлага хангаагүй гэж үзсэн тохиолдолд Техникийн комиссыг дахин ажиллуулах;

4.1.4. Барилгын тухай хууль болон холбогдох хууль, тогтоомж, норм, дүрмийн заалтыг зөрчсөн гүйцэтгэгч, зураг төслийн байгууллагад хариуцлага хүлээлгэх, тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах саналыг холбогдох байгууллагад тавих;

4.1.5. барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахтай холбогдсон баримт бичиг, магадалгааг холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргуулан авах;
 
  4.1.6. технологийн хувьд нэгдмэл бус, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалт нь харилцан уялдаагүй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад Барилгын тухай хуулийн 19.1-д заасныг баримтлах;

4.1.7. комисс ажиллах үед илэрсэн зөрчил, дутагдлыг бүрэн арилгуулж, энэ дүрмийн 3 дугаар хавсралтаар баталсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын комиссын актыг үйлдэж, гарын үсэг зурж, баталгаажуулах;

4.2. Техникийн комисс нь дараахь эрх, үүрэгтэй байна:

4.2.1. барилга байгууламжийг шинээр барьсан, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил гүйцэтгэсэн техникийн баримт бичгийн иж бүрдлийг хянах, ажлын гүйцэтгэл, техникийн асуудлаархи зөрчлийг арилгуулж, Улсын комисс ажиллах бэлтгэлийг хангах;

4.2.2. Техникийн комиссын гишүүн бүр өөрийн төлөөлж байгаа байгууллага, хариуцсан ажил мэргэжлийн чиглэлээр дараахь үүргийг гүйцэтгэж, саналаа комиссын хуралд танилцуулах үүрэгтэй. Үүнд:   

4.2.2.1. барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмж, технологийн дамжлага, инженерийн шугам сүлжээний ажил нь бат бэх, найдвартай ажиллагаа, зураг төсөл, барилга техникийн болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл болон галын аюулгүй байдлын норм, дүрэм, хийц бүтээц, эдлэхүүн, материалын чанар стандарт, техникийн нөхцөлийн шаардлага хангасан зэргийг нарийвчлан шалгах;

4.2.2.2. өргөх байгууламж, цахилгаан шат, суурилагдсан тоног төхөөрөмж, технологийн дамжлага, инженерийн шугам сүлжээнд сорилт туршилт, тохируулга, зүгшрүүлэлт хийгдсэн байдал, үйлдвэрлэл, ажил үйлчилгээ явуулах, ашиглахад бэлэн эсэхийг шалгах;

  4.2.3. барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний угсралт, шинэчлэл, засварын ажлыг  дутуу буюу чанаргүй гүйцэтгэсэн, хууль тогтоомж, норм, дүрэм, стандартын шаардлагыг зөрчсөн бол илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах хүртэл Техникийн комисс ажиллахгүй байх;

4.2.4. эрчим хүч, мэдээлэл, харилцаа холбооны барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг Улсын комисс ажиллах хүртэл туршилтын журмаар түр холболт хийхийг зөвшөөрөх;

4.2.5. комиссын гишүүд нь өөрийн мэргэжлийн чиглэлээр илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгуулсны дараа комиссын актад гарын үсэг зурж баталгаажуулах;

4.2.6. энэ дүрмийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Техникийн комиссын актыг үйлдэж ашиглалтад оруулах барилга байгууламжийн баримт бичгийн бүрдэлд оруулах.

Тав. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг

5.1.
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллах өөрийн төлөөллийг энэхүү дүрмийн 5 дугаар хавсралтаар баталсан Мэдэгдэлд заасан хугацаанд бэлэн байлгана.          
               
5.2. Комисст ажиллах төлөөлөл нь комиссын үйл ажиллагаанд оролцохын өмнө ашиглалтад оруулах барилга байгууламжийн холбогдох баримт бичиг, бусад шаардлагатай материалтай урьдчилан танилцсан байна.

5.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас комисст төлөөллөө оролцуулах боломжгүй бол комиссын даргад албан ёсоор урьдчилан мэдэгдэнэ.

Зургаа. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

6.1. Гүйцэтгэгч нь энэхүү дүрмийн 6 дугаар хавсралтаар баталсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахын тулд бүрдүүлэх жишиг баримт бичгийн жагсаалтын дагуу барилга байгууламжийн ил, далд ажлын гүйцэтгэлийн актуудыг гэрэл зураг болон гүйцэтгэлийн зургаар баримтжуулан бүрдүүлж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, гарын үсэг зурж, тэмдэг дарсан, баримт бичгийн товъёог хийсэн байна.
 
6.2. Барилга байгууламж барих, өргөтгөл шинэчлэл хийх, засварлах явцад мэргэжлийн хяналтын болон захиалагч, зураг төслийн байгууллагаас өгсөн албан шаардлага,  дүгнэлтийн биелэлтийг гаргасан байна.

6.3. Анхны зураг төслөөс өөрчилж гүйцэтгэсэн барилга байгууламжийн төлөвлөлт, бүтээц, гадна болон дотор инженерийн шугам сүлжээний ажилд гүйцэтгэлийн зураг гаргаж, баталгаажуулан хавсаргана.

6.4. Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх явцын барилгын Техникийн тэмдэглэл /талбайн журнал/-ийг зохих ёсоор хөтөлж захиалагчид хүлээлгэн өгсөн байна.

     6.5. Барилга угсралтын ажилд ашигласан түүхий эд, материал эдлэхүүний үйлдвэрийн паспорт, гарал үүсэл, тохирлын болон техникийн гэрчилгээ, чанарын баталгааг зохих ил, далд ажлын актад хавсаргасан байна.

6.6. Ерөнхий гүйцэтгэгч нь Улсын болон Техникийн комисс ажиллах үед туслан гүйцэтгэгчдийг  байлцуулна.  

6.7. Гүйцэтгэгч байгууллага Улсын болон Техникийн комиссын хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гарган, захиалагч нь хянаж, зөвшөөрсөн байна.

6.8. Улсын комисс ажиллах үед барилга байгууламжийн зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг, актуудын бүрдлийг бэлэн байлгана.
 
6.9. Энэхүү дүрмийн 5 дугаар хавсралтаар баталсан Мэдэгдлийг Техникийн комисс ажиллахаас 5 хоногийн өмнө комиссын гишүүдэд хүргэсэн байна.

Долоо. Захиалагчийн эрх, үүрэг

7.1. Барилга угсралтын ажил иж бүрэн гүйцэтгэгдсэн үед Техникийн комиссыг, Техникийн комиссоос өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн биелэгдсэн нөхцөлд Улсын комиссыг ажиллуулна.

7.2. Захиалагч нь Улсын болон Техникийн комиссын ажиллах нөхцөлийг хангаж, гарах зардлыг хариуцан, шаардлагатай бол комисс томилсон байгууллагаас дэмжлэг туслалцааг авна.

7.3. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад дахин комисс ажиллуулах тохиолдолд түүнтэй холбогдон гарах зардлыг захиалагч хариуцна.  

7.4. Захиалагч Улсын болон Техникийн комиссын хурлын тэмдэглэл хөтөлж, өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлтийг гарган  баталгаажуулна.   

7.5. Захиалагч нь Улсын комисс ажиллуулах хүсэлт гаргахдаа Техникийн комиссын акт, хурлын тэмдэглэлийг өгсөн үүргийн биелэлтийн хамт мэргэжлийн хяналтын байгууллагад ирүүлнэ. Энэхүү дүрмийн 5 дугаар хавсралтаар баталсан Мэдэгдлийг Улсын комисс ажиллахаас 5 хоногийн өмнө комиссын гишүүдэд хүргэнэ.

7.6. Комисс ажиллах үед энэ дүрмийн 6 дугаар хавсралтаар баталсан техникийн баримт бичиг, шаардлагатай бусад материалыг бүрдүүлсэн байна. Комисс ажиллахаас өмнө захиалагч, гүйцэтгэгч нь баримт бичгийн бүрдэлд дотоодын хяналтыг хийсэн байвал зохино.

Найм.  Зураг төсөл зохиогчийн эрх, үүрэг

8.1. Барилга байгууламжийн зураг төслийн зохиогч нь комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллана.

8.2. Техникийн комисс ажиллах үед зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт гаргаж, биелэлтийг хангуулсан байна.

8.3. Зураг төсөл, холбогдох норм, дүрмийн шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд энэ тухай хурлын тэмдэглэлд тусгаж, тэдгээрийг арилгуулах арга хэмжээ авна.

8.4. Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллага нь Улсын болон Техникийн комисс ажиллах үед зураг төслийн туслан гүйцэтгэгчийн төлөөллийг байлцуулна.
 
Ес. Дулаан, цахилгаан, ус хангамж, бохир ус зайлуулах
   болон харилцаа холбооны шугам сүлжээний
    байгууллагын эрх, үүрэг

9.1. Комиссын бүрэлдэхүүнд өөрийн байгууллагыг төлөөлөх тухайн чиглэлийн ажил хариуцсан инженер, техникийн ажилтныг томилж, түүнийг ажиллах нөхцөл боломжоор хангана.

9.2. Дулаан, цахилгаан, ус хангамж, бохир ус зайлуулах болон харилцаа холбооны шугам сүлжээний ашиглалтын холбогдох байгууллагын төлөөлөл нь тухайн чиглэлийн зураг төсөл, барилга байгууламжийн угсралтын ажилтай танилцаж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж нь цаашид хэвийн найдвартай ажиллаж, ашиглах бололцоотой эсэх талаар дүгнэлт гаргана.

9.3. Техникийн нөхцөл болон зураг төсөл зөрчсөн тохиолдолд энэ тухай хурлын тэмдэглэлд тусгаж, тэдгээрийг арилгуулах арга хэмжээ авна.
 
Арав. Төрийн захиргааны байгууллагын
 эрх, үүрэг

10.1. Төрийн захиргааны холбогдох байгууллага нь Улсын комиссын бүрэлдэхүүнд өөрийн төлөөллийг оролцуулна.  

10.2. Төрийн захиргааны байгууллага нь ашиглалтад орсон барилга байгууламжид паспорт, бүртгэлийн дугаар олгоно.
 
10.4. Төрийн захиргааны байгууллага нь Барилгын тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж болон норм  дүрмийн заалт, тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагааны ажилбар зөрчсөн гүйцэтгэгч, зураг төслийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах санал тавьж болно.

Арван нэг. Хариуцлага

11.1 Энэхүү дүрмийг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

---оОо---

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
                  дүрмийн 1 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
УЛСЫН БОЛОН ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН ХУРЛЫН ДЭГ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

     1.1. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, барилгын чанар, аюулгүй байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, ашиглалтад авах шийдвэр гаргах Улсын болон Техникийн комиссын үйл ажиллагааг энэхүү дэгээр зохицуулна.

Хоёр. Хуралд бэлтгэх

     2.1. Улсын болон Техникийн комиссын хурлын бэлтгэл ажлыг комиссын нарийн бичгийн дарга, захиалагч, гүйцэтгэгчтэй хамтран зохион байгуулна.

    2.2. Улсын болон Техникийн комиссын нарийн бичгийн дарга техникийн баримт  бичгийн бүрдлийг хянан үзэж шаардлага хангасан гэж үзвэл Улсын болон Техникийн комисс ажиллах мэдэгдлийг энэ дүрмийн 5 дугаар хавсралтаар баталсан маягтаар гаргаж тараах.

        2.3. Улсын болон Техникийн комиссын нарийн бичгийн дарга нь Улсын болон Техникийн комиссын хурлыг зохион байгуулан гишүүдийн ирцийг бүрдүүлэх, хурлын тэмдэглэл хөтөлж баталгаажуулах, акт албажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Гурав. Хурлын үйл ажиллагаа

        3.1. Комиссын гишүүдийн дөрөвний гурав буюу 75 хувийн ирц бүрдсэн тохиолдолд хурлыг хүчинтэйд тооцно.

     3.2.     Комисс ажиллах боломжгүй тохиолдолд гишүүдийн саналыг үндэслэн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс дахин ажиллах тухай шийдвэрийг комиссын дарга гаргана.

        3.3. Комиссын гишүүн хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хуралд оролцох боломжгүй болсон тохиолдолд хурал эхлэхээс      1 хоногийн өмнө комиссын даргад урьдчилан мэдэгдсэн байна. Энэ тохиолдолд гишүүн барилга байгууламжийг нөхөн шалгаж санал дүгнэлтээ комиссын нарийн бичгийн даргад маягтын дагуу хүргүүлнэ.

      3.4. Комиссын гишүүд барилга байгууламжийн баримт бичигтэй танилцсаны дараа барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмж, технологийн дамжлага, инженерийн шугам сүлжээний ажил нь бат бэх эсэх, найдвартай ажиллагаа, зураг төсөл, барилга техникийн болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн болон галын норм, дүрэм, хийц бүтээц, эдлэхүүн, материалын чанар стандарт, техникийн нөхцөлийн шаардлага хангасан эсэхийг нарийвчлан шалгаж санал дүгнэлт өгнө.

     3.5. Гишүүн нь өөрийн санал, дүгнэлтээ комиссын нарийн бичгийн даргад бичгээр гаргаж өгнө.

     3.6. Комиссын дарга санал, дүгнэлтийг нэгтгэж уг барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах, эсэх асуудлыг комиссын шийдвэр гаргуулна.

Дөрөв. Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

        4.1. Комиссын гаргасан шийдвэрийг үндэслэн барилга байгууламжийг  ашиглалтад оруулах хурлын тэмдэглэлд комиссын дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж албажуулна.

     4.2. Комиссын гишүүд нь өгсөн санал дүгнэлтийнхээ биелэлтийг шалгаж, бүрэн биелсэн тохиолдолд актад гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

---оОо---
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
   дүрмийн 2 дугаар хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
УЛСЫН БОЛОН ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар баригдсан, улсын болон олон улсын шинж чанартай, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

А. Улсын комиссын
       дарга

  Нарийн бичгийн
     дарга

  Гишүүд:    -Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
 дарга болон барилга, байгууламжийн
 асуудал хариуцсан дэд дарга, албаны
 дарга, улсын ахлах байцаагчийн аль
 нэг

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл


-Техникийн комиссын дарга;

-Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
 холбогдох хяналтын улсын байцаагч
 /барилга, сантехник, хот байгуулалт,
 холбоо, эрчим хүч, цахилгаан, эрүүл
 ахуй, байгаль орчин, геодези,
 инженер геологи, газар/;

-Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн
 захиргааны байгууллагын төлөөлөл;
 
-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/;

-Онцгой байдлын ерөнхий газрын гал
 түймэртэй тэмцэх байгууллагын
 төлөөлөл;

-Ус сувгийн ашиглалтын байгууллагын
 төлөөлөл /ерөнхий инженер/;

-Холбоо, дохиоллын байгууллагын
 төлөөлөл /ерөнхий инженер/;

-Дулаан, эрчим хүчний байгууллагын
 төлөөлөл /ерөнхий инженер/;

-Цахилгаан эрчим хүчний байгууллагын
 төлөөлөл /ерөнхий инженер/;

-Аймаг, нийслэлийн Газрын харилцаа,
 барилга, хот байгуулалтын газрын
 төлөөлөл;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

Б. Техникийн
 комиссын дарга
 
Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Хөрөнгө оруулагч, захиалагч
 байгууллагын дарга

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Холбоо, дохиоллын гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;
 
-Цахилгаан эрчим хүчний гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;

-Дулааны эрчим хүчний гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;

-Ус хангамж ариутгах шугамын
 гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллага /холбогдох
 зохиогчид/.

В. Хөдөө орон нутагт баригдсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын болон Техникийн комисс ажиллахад түүний бүрэлдэхүүнд орон нутгийн холбогдох байгууллага, мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч орж ажиллана.

2. Хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр үйлчлэх хүрээ нь улсын болон бүс нутгийн чанартай, улс орны эдийн засгийн ач холбогдолтой технологийн нарийн горим бүхий барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:
    
А.Улсын комиссын
      дарга

Нарийн бичгийн
    дарга


Гишүүд:    -Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
 барилгын асуудал эрхэлсэн дэд дарга
 болон алба, хэлтсийн дарга, улсын
 ахлах байцаагчийн аль нэг

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл

-Техникийн комиссын дарга;

-Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
 холбогдох хяналтын улсын байцаагч
 /барилга, хот байгуулалт, сантехник,
 холбоо, эрчим хүч, цахилгаан, эрүүл
 ахуй, байгаль орчин, геодези, инженер
 геологи, газар/;

-Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн
 захиргааны байгууллагын төлөөлөл;

-Аймаг, нийслэлийн газрын харилцаа,
 барилга, хот байгуулалтын газрын
 төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/;

-Онцгой байдлын ерөнхий газрын гал
 түймэртэй тэмцэх байгууллагын төлөөлөл;

-Ус сувгийн ашиглалтын байгууллагын
 төлөөлөл;
 
-Холбоо, дохиоллын байгууллагын
 төлөөлөл;

-Дулаан, эрчим хүчний байгууллагын
 төлөөлөл;
 
-Цахилгаан, эрчим хүчний байгууллагын
 төлөөлөл;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

Б. Техникийн  комиссын дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Хөрөнгө оруулагч, захиалагч
 байгууллагын дарга

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Холбоо, дохиоллын гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;
 
-Цахилгаан, эрчим хүчний гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;

-Дулааны эрчим хүчний гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;

-Ус хангамж ариутгах шугамын
 гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллагын
 төлөөлөл /холбогдох зохиогчид/;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл.

В. Хөдөө орон нутагт баригдсан барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын болон Техникийн комисс ажиллахад түүний бүрэлдэхүүнд орон нутгийн холбогдох байгууллага, хяналтын улсын байцаагч орж ажиллана.

3. Хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр үйлчлэх хүрээ нь орон нутгийн шинж чанартай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

А. Улсын комиссын
      дарга


Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын
 барилга техникийн хяналтын улсын
 /ахлах/ байцаагч

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Техникийн комиссын дарга;

-Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч
 /барилга, хот байгуулалт, сантехник,
 холбоо, эрчим хүч, цахилгаан, эрүүл
 ахуй, байгаль орчин, геодези,
 инженер геологи, газар/;

-Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн
 захиргааны байгууллагын төлөөлөл;
 
-Нутгийн захиргааны байгууллагын
 төлөөлөл;

-Аймаг, нийслэлийн газрын харилцаа,
 барилга, хот байгуулалтын газрын
 төлөөлөл

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл;

-Орон нутгийн Онцгой байдлын газрын
 гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын
 төлөөлөл;

-Ус сувгийн ашиглалтын байгууллагын
 төлөөлөл;


-Холбоо, дохиоллын байгууллагын
 төлөөлөл;

-Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний
 байгууллагын төлөөлөл;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

Б. Техникийн  комиссын дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Хөрөнгө оруулагч, захиалагч
 байгууллагын дарга


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл

-Холбоо, дохиоллын гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;
 
-Цахилгаан, эрчим хүчний гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;

-Дулааны эрчим хүчний гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;

-Ус хангамж ариутгах шугамын
 гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/.

4. Бүх төрлийн барилга, байгууламжийн их болон урсгал засварын ажлыг ашиглалтад оруулах Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

Техникийн комиссын
      дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын
 газрын холбогдох улсын байцаагч


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Холбоо, дохиоллын гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;

-Цахилгаан эрчим хүчний гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;


-Дулааны эрчим хүчний гүйцэтгэгч
 байгууллагын төлөөлөл;

-Ус хангамж ариутгах шугамын
 гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Орон нутгийн Онцгой байдлын газрын
 гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын
 төлөөлөл;
 
-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.


АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ УЛСЫН БОЛОН ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 
1. Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалттай, улсын болон олон улсын шинж чанартай, авто замын барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

А. Улсын комиссын
       дарга


Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:

    -Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
 газрын дарга, авто замын хяналт
 хариуцсан дэд дарга, албаны дарга,
 авто замын улсын /ахлах/ байцаагчийн
 аль нэг


-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл

-Техникийн комиссын дарга;
 
-Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн
 захиргааны байгууллагын төлөөлөл;

-Авто замын хяналтын улсын /ахлах/
 байцаагч;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/;

-Замын цагдаагийн газрын төлөөлөл;
 
-Байгаль орчны хяналтын улсын
 байцаагч;

-Геодези, зураг зүйн хяналтын улсын
 байцаагч;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

Б. Техникийн
 комиссын дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:

    -Захиалагч байгууллагын дарга


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Орон нутгийн Байгаль орчны хяналтын
 улсын байцаагч;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/;

-Замын цагдаагийн газрын төлөөлөл;
 
-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;
 
-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;

-Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын
 төлөөлөл;

-Техник ашиглалтын түвшин
 тодорхойлсон байгууллагын төлөөлөл.
    
2. Хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр үйлчлэх хүрээ нь улсын болон бүс нутгийн чанартай, технологийн нарийн горим бүхий зам, гүүрийн барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

А. Улсын комиссын
       дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:
    -Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
 дарга, авто замын хяналт хариуцсан
 дэд дарга, албаны дарга, авто
 замын хяналтын улсын /ахлах/
 байцаагчийн аль нэг

-Захиалагч байгууллагын дарга

-Техникийн комиссын дарга;

-Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн
 захиргааны байгууллагын төлөөлөл;
 
-Авто замын хяналтын улсын байцаагч;

-Байгаль орчны хяналтын улсын
 байцаагч;

-Геодези, зураг зүйн хяналтын улсын
 байцаагч;

-Зураг, төслийн байгууллагын
 төлөөлөл (холбогдох зохиогчид);

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Захиалагч байгууллагын хяналтын
 инженер;

-Замын цагдаагийн газрын байцаагч;

-Ашиглагч байгууллагын инженер;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

Б. Техникийн  комиссын дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Захиалагч байгууллагын дарга


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Орон нутгийн байгаль орчны хяналтын
 улсын байцаагч;
 
-Зураг, төслийн байгууллагын
 төлөөлөл (холбогдох зохиогчид);

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;
 
-Замын цагдаагийн газрын байцаагч;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;

-Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын
 төлөөлөл;

-Техник ашиглалтын түвшин
 тодорхойлсон байгууллагын төлөөлөл;


В. Хөдөө орон нутагт баригдсан зам гүүрийн барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын болон Техникийн комисс ажиллахад түүний бүрэлдэхүүнд орон нутгийн холбогдох байгууллага, хяналтын улсын байцаагч орж ажиллана.

3. Хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр үйлчлэх хүрээ нь орон нутгийн шинж чанартай зам, гүүрийн барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

А. Улсын комиссын
      дарга


Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын
 газрын дарга, авто замын хяналтын
 улсын байцаагчийн аль нэг

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл


-Техникийн комиссын дарга;
 
-Байгаль орчны хяналтын улсын
 байцаагч;

-Геодези, зураг зүйн хяналтын улсын
 байцаагч;

-Инженер геологийн хяналтын улсын
 байцаагч;

-Зураг, төслийн байгууллагын
 төлөөлөл (холбогдох зохиогчид);

-Гүйцэтгэгч байгууллагын инженер;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;
 
-Замын цагдаагийн газрын байцаагч;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;
 
-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

Б. Техникийн  комиссын дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:

    -Захиалагч байгууллагын эрх бүхий
 албан тушаалтан

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Авто замын хяналтын улсын  /ахлах/
 байцаагч;

-Байгаль орчны хяналтын улсын
 байцаагч;
 
-Геодези, зураг зүйн хяналтын улсын
 байцаагч;


-Инженер геологийн хяналтын улсын
 байцаагч;
 
-Зураг, төслийн байгууллагын
 төлөөлөл;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;
 
-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Замын цагдаагийн газрын байцаагч;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;

-Техник ашиглалтын түвшин
 тодорхойлсон байгууллагын төлөөлөл.

4. Бүх төрлийн зам, гүүрийн байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлыг ашиглалтад оруулах Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

Техникийн комиссын
      дарга


Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:
    -Захиалагч байгууллагын эрх бүхий
 албан тушаалтан


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Авто замын хяналтын улсын /ахлах/
 байцаагч;

-Байгаль орчны хяналтын улсын
 байцаагч;
 
-Геодези зураг зүйн хяналтын улсын
 байцаагч;

-Инженер геологийн хяналтын улсын
 байцаагч;

-Зураг, төслийн байгууллагын
 төлөөлөл (холбогдох зохиогчид);

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Замын цагдаагийн газрын байцаагч;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын мэргэжилтэн;

-Техник ашиглалтын түвшин
 тодорхойлсон байгууллагын төлөөлөл.

ЦАХИЛГААН, ДУЛААН, ХОЛБООНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖ, БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
УЛСЫН БОЛОН ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эрчим хүчний 15 кВ түүнээс дээш хүчдэлийн цахилгаан шугам сүлжээ, дулааны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

А. Улсын комиссын
      дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:
    -Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
 эрчим хүчний хяналт хариуцсан дэд
 дарга, дэд бүтцийн хяналтын улсын
 албаны дарга болон эрчим хүчний
 хяналтын улсын ахлах байцаагчийн
 аль нэг

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл


-Техникийн комиссын дарга;
 
-Барилга техникийн хяналтын байцаагч;

-Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын
 газрын эрчим хүчний хяналтын улсын
 байцаагч;

-Эрчим хүчний асуудал хариуцсан
 төрийн захиргааны байгууллагын
 төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл;

-Онцгой байдлын ерөнхий газрын гал
 түймэртэй тэмцэх байгууллагын
 төлөөлөл.

Б. Техникийн комиссын дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:


    -Захиалагч байгууллагын дарга


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /зураг төсөл зохиогч/;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;
 
-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын
 төлөөлөл.

2. Эрчим хүчний 10 кВ хүчдэлийн цахилгаан шугам сүлжээ, орон нутгийн чанартай дулааны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

А. Улсын комиссын
      дарга


Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын
 газрын дарга болон эрчим хүчний
 хяналтын улсын байцаагчийн аль нэг;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл


-Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын
 газрын холбогдох хяналтын улсын
 байцаагч

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;

-Зургийн төслийн байгууллагын
 төлөөлөл /зохиогчид/;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл;

-Орон нутгийн Онцгой байдлын газрын
 гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын
 төлөөлөл.
 
Б. Техникийн  комиссын дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Захиалагч байгууллагын дарга


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;
 
-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;
 
-Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын
 төлөөлөл.

3. Харилцаа холбооны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын болон Техникийн комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна:

А. Улсын комиссын
       дарга

Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:    -Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
 дэд бүтцийн хяналтын улсын албаны
 дарга болон мэдээлэл, холбооны
 хяналтын улсын ахлах байцаагчийн
 аль нэг

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл

-Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
 холбогдох хяналтын улсын байцаагч;

-Харилцаа, холбооны асуудал эрхэлсэн
 төрийн захиргааны байгууллагын
 төлөөлөл;

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /холбогдох зохиогчид/;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл;

-Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал
 түймэртэй тэмцэх байгууллагын
 төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

Б. Техникийн
 комиссын дарга

Нарийн бичгийн
    дарга
 
Гишүүд:    -Захиалагч байгууллагын дарга


-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл
 

-Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын
 байгууллагын төлөөлөл;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Ашиглалтын байгууллагын төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл
 /зураг төсөл зохиогч/;

-Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын
 төлөөлөл;
        
4. Хөдөө аж ахуйн инженерийн байгууламж шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын комисс дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

Улсын комиссын
    дарга


Нарийн бичгийн
    дарга

Гишүүд:

    -Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын
 газрын дарга, мэргэжлийн хяналтын
 улсын байцаагчийн аль нэг

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл


-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Ашиглалтын байгууллагын төлөөлөл;
 
-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл /холбогдох зохиогчид/;

-Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн
 байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.


---оОо---
 
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
                                                               дүрмийн 3 дугаар хавсралт
                                                                                        

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН АКТ

200.. оны.. сарын.. өдөр                          Дугаар..                         Улаанбаатар хот


                                                                     НЭГ.

1.1. Барилга байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал
                                                                                                        

1.2. Хөрөнгө оруулагч, захиалагч аж ахуйн нэгж, байгууллага
                                                                                                        

1.3. Ерөнхий ба туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага
                                                                                                        
        
1.4. Зураг төсөв боловсруулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага
                                                                                                        

1.5.                                                     

шийдвэрээр зохион байгуулсан ...  хүний бүрэлдэхүүнтэй Улсын комисс нь уг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон тухай хөрөнгө оруулагч, захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын 200 оны  -р сарын  -ны өдрийн  тоот мэдэгдлийн дагуу 200... оны -р сарын -ны өдрөөс -ны өдөрт багтаан шинээр барьсан өргөтгөл, шинэчлэл их болон урсгал засварын (доогуур нь зур) ажлын гүйцэтгэл, ажлын чанар, холбогдох акт, баримтуудтай танилцаад газар дээр нь шалган үзэв.

1.6.  Энэхүү барилга байгууламжийг ……………… дугаартай зураг төслөөр ......… оны … –р сараас барьж эхэлсэн ба  ... оны …-р сарын …-ны өдөр барьж дууссан байна.

ХОЁР.

2.1.  Энэ                                                                                                     
барилга байгууламж, холбогдох акт, баримтуудыг шалгаад Улсын комиссоос шийдвэрлэсэн нь:
                                                    
Тэмдэг                                                 
                                                    
                                                    

2.2.  Энэ барилга байгууламж нь зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж
                                                    
зориулалтаар ашиглахад                    гэж үзээд хөрөнгө оруулагч, захиалагч (ашиглагч)  болох                                     
мэдэлд 200… оны …-р сарын …-ны өдрөөс ашиглалтад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ оршин суух (аль нь болохыг доогуур нь зурах) оруулахыг зөвшөөрөв.

2.3    . Улсын комиссоос даалгах нь:

Гүйцэтгэгч байгууллагад:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын комиссын акт, холбогдох баримтуудын эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч байгууллагад  … хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх

Захиалагч (ашиглагч) байгууллагад:

а)   улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад уг барилга байгууламжийн холбогдох баримтуудыг … хоногийн дотор багтаан бүртгүүлэх;

б) Барилга ашиглалтын дүрмийн дагуу барилга байгууламжийн хувийн хэрэгт баяжилт хийж байх;

в)  Барилга ашиглалтын дүрмийн дагуу барилгыг хэвийн ашиглаж, засвар арчлалтыг тогтоосон хугацаанд тогтмол хийж байх;

г) Барилгын тухай хуулийн 12.4-т заасан барилгын чанарын баталгаат хугацаа дуусгавар болсон тохиолдолд ашиглагч, гүйцэтгэгч, өмчлөгч, зураг төсвийн байгууллагууд хамтран үзлэг хийн тэмдэглэл хөтөлж, баталгаажуулан, шаардагдах засварын ажлуудыг гүйцэтгүүлэн акт үйлдсэнээр уг барилгын баталгаат хугацааг дуусгавар болгуулах.

2.4.  Улсын комиссын акт … хуудас, хурлын тэмдэглэл … хуудас, Улсын комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт … хуудас материал, барилга байгууламжийн баримт бичгийн жагсаалтыг хавсаргав.

/Тухайн барилга байгууламжийн нэрийг бичнэ/

 
УЛСЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Комиссын дарга:    
    
Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:                 


Тайлбар:

Энэхүү хуудсанд Улсын комисст ажилласан гишүүдийн нэр багтахгүй дараагийн хуудсанд бичигдсэн тохиолдолд хуудасны дээд талд тухайн барилга байгууламжийн нэрийг бичнэ.

                ---оОо---

                                                        Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
                                                        дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
                                         ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН АКТ

200.. оны... -р .. сарын...-ны өдөр                 Дугаар                       Улаанбаатар хот

НЭГ.

1.1. Барилга байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал
                                                                                                        

1.2. Хөрөнгө оруулагч, захиалагч аж ахуйн нэгж, байгууллага
                                                                                                        

1.3. Ерөнхий ба туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага
                                                                                                        
            
1.4. Зураг төсөв боловсруулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага
                                                                                                        

1.5.                                                     
шийдвэрээр зохион байгуулсан     .... хүний бүрэлдэхүүнтэй Улсын комисс нь уг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон тухай хөрөнгө оруулагч, захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын 200… оны …-р сарын …-ны өдрийн … тоот мэдэгдлийн дагуу 200... оны …-р сарын …-ны өдрөөс … өдөрт багтаан шинээр барьсан, өргөтгөл шинэчлэл, их засварын ажлын гүйцэтгэл, ажлын чанар, холбогдох акт, баримтуудтай танилцаад газар дээр нь шалган үзэв.

1.6. Энэхүү барилга байгууламжийг ……………… дугаартай зураг төслөөр …….. оны ….. сараас барьж эхэлсэн ба  ……. оны …-р сарын …-ны өдөр барьж дууссан байна

ХОЁР.

2.1    Энэхүү                                             

барилга байгууламж, холбогдох акт баримтуудыг шалгаад техникийн  комиссоос:                                                                                             
Тэмдэг --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------шийдвэрлэв.

2.2    . Техникийн комиссын акт, холбогдох баримт бичиг,  материалыг  ………. хувь  үйлдэв.

2.3    .  Энэ барилга байгууламжийн бүх баримт бичиг нь дараахь зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:

а) барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл……….хуудас, ил далд  актууд………..хуудас, гүйцэтгэлийн схем, зургууд …………хуудас;

б) техникийн зураг, техникийн баримт бичгүүд ………… хуудас;

в) техникийн  бусад баримт   материал………… …….хуудас;

г) барилга байгууламжид ажилласан техникийн комиссын акт…………….хуудас;

д) Техникийн комиссын гишүүдийн санал, дүгнэлт, эцсийн шийдвэрийг тэмдэглэсэн  хурлын тэмдэглэл……….хуудас

e)  зурагт орсон өөрчлөлтийн материал………………….хуудас
            

/Тухайн барилга байгууламжийн нэрийг бичнэ/


ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Комиссын дарга:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

Тайлбар:

Энэхүү хуудсанд Техникийн комисст ажилласан гишүүдийн нэр багтахгүй дараагийн хуудсанд бичигдсэн тохиолдолд хуудасны дээд талд тухайн барилга байгууламжийн нэрийг бичнэ.


                ---оОо---
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
                                                              дүрмийн 5 дугаар хавсралт
 

 МЭДЭГДЭЛ

Дугаар  ...
    
Комисст оролцох байгууллагын нэр    .......................................................................

Засгийн газрын 2009 оны 72 дугаар тогтоолоор баталсан Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 2 дугаар хавсралтаар томилогдсон бүрэлдэхүүнтэй Улсын /Техникийн/  комисс нь ................................................... -ны ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... зориулалттай  барилга байгууламжийг ашиглалтад  оруулахаар  . . . . оны . . . . -р сарын ......... өдрийн    .......  цагт ажиллах болсон тул комиссын                     гишүүн ......................................................  таныг хүрэлцэн ирэхийг мэдэгдье.

Байршил: ................................. .дүүргийн ......-р хороо ................................................

Комиссын нарийн бичгийн дарга        .............................           /............................../

...........оны ......... –р сарын .........-ны өдөр

Таслах
шугам

ТАСАЛБАР

Дугаар ...

Комисст оролцох байгууллагын нэр ..........................................................................

Засгийн газрын 2009 оны 72 дугаар тогтоолоор баталсан Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 2 дугаар хавсралтаар томилогдсон бүрэлдэхүүнтэй Улсын /Техникийн/  комисс нь...................................................................................... ......................................................................................................................-ны        
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад  оруулахаар  .........оны ......-р сарын ..... өдрийн ......... цагт ажиллах болсон тул комиссын  гишүүн ........................................................... таныг хүрэлцэн ирэхийг мэдэгдье.


            Хүлээн авсан ....................................................

.............оны ...... -р сарын ......-ны өдөр

---оОо---
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
   дүрмийн 6 дугаар хавсралт
 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХАД
БҮРДҮҮЛЭХ ЖИШИГ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ
            


    
Бүрдүүлж хөтөлсөн байх баримт бичиг    
Баримт бичгийн он,сар,
өдөр    

Хувь    Хавсралтын дугаар
0    1    2    3    4
А) барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахын
өмнө бүрдүүлсэн байх бичиг баримтууд
1    Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжүүлэх бүртгэлийн гэрчилгээ            
2    Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл            
3    Барилга хариуцсан даамлыг томилсон тушаал            
4    Барилга барих газар олгосон тухай аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж, мэдэгдэл            
5    Техникийн нөхцөл бүрдүүлсэн тухай баримт бичгүүд (ус суваг, дулаан, цахилгаан, холбоо дохиолол)            
6    Улаан шугам тавьсан акт түүнийг тавихад гаргасан зай хэмжээний зураг            
7    Барилга барих газрын хөрсний шинжилгээний дүгнэлт            
8    Ажлын иж бүрэн зураг төсөл магадлал хийгдсэн            
9    Захиалагч, зохиогч, ерөнхий  гүйцэтгэгч байгууллагын хооронд хийсэн гэрээнүүд            
10    Захиалагч байгууллага зураг төслийг гал, ариун цэвэр, архитектур, хот байгуулалтын байгууллагуудтай зөвшөөрөлцсөн   тодорхойлолт            
11    Зураг төслийн байгууллагаар гаргуулсан зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт            
12    Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмжийн Техникийн чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт /УББ 12-01-01/            
13    Ил далд техникийн акт, техникийн баримт бичгүүд            
Б) барилга угсралтын ажлын явцад бүрдүүлсэн баримт бичиг
14    Улаан шугамыг шалгаж тэг, тэнхлэг татсан акт            М-1
15    Суурийн нүх ухсан акт            М-2
16    Суурь хийсэн акт            М-3
17    Ханын өргийн акт            М-4
18    Хана сууринд төмөр бетон бүс хийсэн акт            М-5
19    Төмөр бетон зүрхэвч цутгасан акт            М-6
20    Хаалга цонхны ялууг суулгасан акт            М-7
21    Хананд салхивч ба утааны суваг хийсэн акт            М-8
22    Газар хөдлөлтийн арга хэмжээний зориулалттай тусгай хийцийг гүйцэтгэсэн акт            
23    Модон хучилт хийсэн акт            М-9
24    Төмөр дээвэр хийсэн акт (дулаалга) /а/, хавтгай дээвэр хийсэн акт /б/.            М-10
25    Угсармал төмөр бетон хучилт хийсэн акт            М-11
26    Угсармал төмөр бетон дам нуруу, багана угсарсан акт            М-12
27    Цутгамал төмөр бетон бүтээцийн арматурласан акт            М-13
28    Цутгамал төмөр бетон бүтээц хийсэн акт            М-14
29    Тагт,карнизын төмөр бетон хавтанг бэхэлсэн акт            М-15
30    Төмөр бүтээцийг угсарч гагнасан акт            М-16
31    Дотор халаалтын системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт            М–17
32    Дотор бохир усны системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт            М-18
33    Гадна бохир усны системийг угсарсан, шалгасан акт            М-19
34    Дотор халуун хүйтэн усан хангамж, гал эсэргүүцэгч  системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт            М-20
35    Гадна дулаан, цэвэр усан хангамжийн системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт            М-21
36    Халаалтын тогоо, түүний тоног төхөөрөмжүүдийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт            М-22
37    Дулааны зангилгаа, ус халаагчийг угсарсан акт            М-23
38    Барилгын салхивчийн системийг угсарч, сорилт хийсэн акт            М-24
39    Барилгын гадна цахилгааны шугамыг хийсэн акт            М-25
40    Дотор цахилгааны угсралтын ажил, туршилт хийж шалгасан акт            М-26
41    Тоног төхөөрөмжийн суурь хийсэн ба тоног төхөөрөмжийг байрлуулж угсарсан акт            М-27
42    Тоног төхөөрөмжинд туршилт хийсэн акт  (а, б)            М-28
43    Тоног төхөөрөмжинд цахилгаан холболт газардуулга хийсэн акт (нэг бүрээр)             М-29
44    Тоног төхөөрөмжүүдэд контур газардуулга хийсэн, шалгасан акт            М-30
45    Барилгад аянга зайлуулагч хийсэн, туршсан акт            М-31
46    Шат угсарсан акт            М-32
47    Уур, ус тусгаарлалтын ажил хийсэн, шалгасан акт            М-33
48    Хучилт, дээврийн дулаалгын ажлыг хийсэн акт            М-34
49    Гадна дотор будаг, заслын ажил хийсэн акт            М-35
50    Барилга угсралтын явцад өөрчилсөн бусад шийдвэрлэсэн асуудлуудад холбогдох баримт бичгүүд хуулбар буюу эх материал            
51
    Хүн ба тээш зөөврийн лифтийн тоног төхөөрөмжийг угсарсан, шалгаж туршсан акт            М-36
52
    Лифтийн цахилгаан холболтыг хийсэн, шалгасан акт            М-37
53
    Лифтийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээлгэж өгсөн акт            М-38
54    Гадаад оронтой хийсэн гэрээ, хэлэлцээр, заал тусламжаар хийгдэх зүйлүүд            
    а)гэрээ хэлэлцээрт (контрактад) дурдсанаар бүрэн бүтэн чанар үзэмжтэй хийгдсэн эсэх тодорхойлолт             
    б)тоног төхөөрөмж, эд хогшил, машин механизм нь зураг төсөл, контрактад заагдсанаар бүрэн тоо ширхгээр зөв байрлагдаж угсрагдсан болон угсрагдахгүй бүрэн бүтэн тоо ширхгээр бүгд ирсэн эсэх тухай жагсаалт            
    в)гэрээ хэлэлцээрт зураг төсөвт заагдсанаас хасагдаж хийгдэхгүй болсон мөн хийгээгүй зүйлийн жагсаалт            
    г)цаашдын ашиглалтад зориулагдаж ирсэн сэлбэг түлхүүр, багаж хэрэгслийн жагсаалт            
55    Удирдах ба зураг төсвийн болон хяналт шалгалтын байгууллагуудаас шалгаад өгсөн акт, шаардлага түүний биелэлтийн хувиуд            
56    Зураг төслөөс өөрчилж хийсэн зүйлийн жагсаалт, түүнийг хаанаас хэн өөрчилсөн тодорхойлолтууд            
57    Инженерийн шугам сүлжээ болон даацын үндсэн бүтээцийн гүйцэтгэлийн зураг            
58    Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл Тайлбар:
1.    Энэ жагсаалтыг барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөхдөө 2 хувь бэлтгэсэн байна.
2.    Барилгын өдөр тутмын тэмдэглэлийг архивт хадгалах хувьд хавсаргана.            
59    Гадна зам талбай, тохижилт хийсэн акт    
        М-39
В) барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахын
өмнө бүрдүүлсэн байх бичиг баримтууд
60    Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх зөвшөөрөл            
61    Авто замын барилга хариуцсан замын инженер, талбайн даамлыг  томилсон тушаал            
62    Авто зам барих газар олгосон тухай аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж, мэдэгдэл             
63    Техникийн нөхцөл бүрдүүлсэн тухай баримт бичгүүд (ус суваг, дулаан, цахилгаан, холбоо дохиолол)             
64    Улаан шугам тавьсан акт түүнийг тавихад гаргасан зай хэмжээний зураг            
65    Авто зам  барих газрын геологи хайгуулын судалгааны дүгнэлт            
66    Ажлын иж бүрэн зураг төсөв, техникийн шаардлага            
67    Захиалагч, ерөнхий  гүйцэтгэгч байгууллагын хооронд хийсэн гэрээнүүд            
68    Зураг төслөөс өөрчлөлт орсон зүйлийн жагсаалт, түүнийг хаанаас хэн өөрчилсөн тодорхойлолтууд            
69    Захиалагч байгууллага зураг төслийг архитектур, хот байгуулалтын байгууллагуудаар хяналт хийлгүүлж зөвшөөрөл авсан тухай тодорхойлолт             
Г) авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийг гүйцэтгэх
явцад бүрдүүлэх баримт бичиг
70    Зам, гүүр, онгоц хөөрч буух зурвасын тэнхлэг тавьсан акт, түүнийг тавихад гаргасан зай хэмжээний зураглал            
71    Удирдах ба зураг төсвийн болон хяналтын байгууллагаас өгсөн шаардлага, акт, дүгнэлт тэдгээрийн биелэлт            
72    Лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтүүд нөөц ордын материалын шинжилгээ, замын барилгын явцад лабораторийн хяналт хийсэн шинжилгээний баталгаажуулсан баримт, материал, асфальтобетон хольц, буталсан чулуун суурь, цементбетоны орц тогтоосон  баримт /бүх шинжилгээг хавсарсан/            
73    Гүйцэтгэлийн зураг, үндсэн болон туслах реперийг хүлээн авах            
74    Авто замын хувьд Бамп интегратораар хэмжсэн тэгш байдлын үзүүлэлт, график            
75    Карьер, орд газруудыг буцаан дарсан акт            
 

76    Зам, замын байгууламж, онгоц хөөрч буух зурвасын техник ашиглалтын түвшин тогтоох үзүүлэлтүүдийг шалгах /замын тэгш байдал, хучилтын бат бэх, гадаргуугийн гулсалтын эсэргүүцэл, гадаргуугийн дугуй мөрний хотойлт, гадаргуугийн барзгаржилт, далан суурийн даац, хурдны хангалт , хучилтын зузаан, нягт, геометр хэмжээс г.м/
Хайрган хучилттай авто замын далан суурийн даац, нягтралын хувь, геометр хэмжээс г.м/
Гүүрийн бүтээцүүдийг зөв байрлуулсан эсэх, гаднаас харагдах согог, гэмтэл, элементүүд тулах гадаргуутай болон өөр хоорондоо нягт нийлсэн байдал, угсралтын холбоос залгаасны холбох чанар, зураг төслийн шаардлагын биелэлт г.м/            
77    Авто зам, замын байгууламж, гүүр, онгоц хөөрч буух зурвасын далд ажлын техникийн акт            М-91

Д) эрчим хүчний барилга байгууламж шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг угсрахад бүрдүүлэх бичиг баримт
78    Зураг төслөөс өөрчлөгдөн хийгдсэн ажлын жагсаалт                                                                                                          М-40

79    Техникийн баримт бичгүүд            М-41
80    Дутуу ажлын жагсаалт            М-42
81    Кабелийг хүйтний улиралд сунгахын өмнө халаасан протокол            М-43
82    Кабель шугамыг шулуутгасан өндөр хүчдэлээр шалгасан протокол            М-44
83    Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын паспорт            М-45
М-46
84    Тулгуурын далд ажлын акт            М-47
85    Трансформаторын дэд станцын паспорт            М-48
86    Цэнэг шавхагч шалгасан протокол            М-49
М-50
87    Хуурай салгуур шалгасан протокол            М-51
88    Газардуулах байгууламжийн паспорт            М-52
89    Газардуулгын хүрээний эсэргүүцэл шалгасан протокол            М-53
90    1000 квт-аас бага чадлын хүчний трансформаторт туршилт хийсэн протокол            М-54
91    Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын үндсэн үзүүлэлтүүд:
1.    Төмөр бетон тулгуур
2.    Суурь
3.    Тусгаарлагч
4.    Утасны бэхэлгээний тоноглолууд
5.    Хэт хүчдэлийн хамгаалалт
6.    Агаарын шугамын газардуулга              М-55
 

92    Гарц ба огтлол
Гарц ба огтлолын үзлэгийн акт
Дэд станцын холбооны төхөөрөмжүүд
Бусад тэмдэглэл            М-56
93    Төмөр тулгуурын суурь угсрах ажлын журнал            М-57
94    Төмөр бетон тулгуур угсралтын журнал            М-57
95    Төмөр тулгуурын угсралтын ажлын протокол            М-58
96    Анкерийн алгасалтын утас угсралтын ажлын журнал            М-59
97    Тулгуурын газардуулгын хүрээний эсэргүүцэл хэмжсэн протокол            М-60
98    Хүлээлгэн өгсөн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт            М-61
99    Тосон хийц таслуур шалгасан протокол            М-62
100    Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тосонд туршилт хийсэн протокол            М-63
101    Хуваарилах байгууламжид туршилт хийсэн протокол            М-64
102    Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тосонд хатаалт хийсэн протокол            М-65
103    Хуваарилах байгууламжийн далд ажлын акт            М-66
104    Шитний холболт шалгасан тухай протокол            М-67
105    Дотоод цахилгаан холболтын далд ажлын акт            М-68
106    Гэрэлтүүлгийн ажил хийсэн тухай акт            М-69
107    Дэд станцын төмөр бүтээц гагнасан тухай акт            М-70
108    Хүчний трансформаторт хийсэн туршилт, сорилтын ажлын протокол            М-71
109    Хоёрдогч хэлхээний угсралтын ажлыг шалгасан протокол            М-72
110    Дулааны шугамын улаан шугам татсан акт            М-73
111    Дулааны шугам хоолойн далд техникийн акт            М-74
112    Камерын далд техникийн акт            М-75
113    Гадна дулаан хангамжийн системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт            М-76
114    Дулааны шугам хоолойг угсарч, хүлээн авсан акт            М-77
115    Шугам хоолойн угаалга хийсэн акт            М-78
116    Шугам хоолойн бат бэх, нягтын байдлыг туршиж шалгасан тухай акт            М-79
117    Компенсаторын таталтыг хийсэн тухай акт            М-80
118    Даралтат савыг угсарсан болон түүний нягтыг шалгасан акт            М-81
119    Зуух, даралтат сав шугам хоолойн угсралтын үед хийгдэх гагнуурын ажилд бүрдүүлэх материалууд            М-82
 

Е) харилцаа холбооны барилга байгууламж шугам сүлжээ,
   тоног төхөөрөмжийг угсрахад бүрдүүлэх бичиг баримт
120    Холбооны кабель шугамын сувагчлалын угсралтын далд техникийн акт             М-83
121    Кабелын шөрмөсийн залгааг модуль коннектороор хийсэн байдлыг шалгасан акт            М-84
122    Холбооны кабель шугамын байгууламжийг сүлжээнд холбох техникийн акт            М-85
123    Радионы дотор угсралт хийсэн, шалгасан акт            М-86
124    Телефоны дотор угсралт хийсэн, шалгасан акт            М-87
125    Радионы гадна холболтын угсралт хийсэн, шалгасан акт            М-88
126    Телефоны гадна холболтын угсралт хийсэн, шалгасан акт            М-89
127    Шилэн кабелын угсралтыг ашиглалтад хүлээн авах акт            М-90

128    Барилга байгууламжийн галын болон хамгаалалтын дохиолол, теле-хяналтын системийн  угсралтын ажил  хүлээлцсэн акт             М-91
129    Барилга байгууламжийн  компьютерийн сүлжээ, домофон  системийн /бусад дохиолол/ угсралтын ажил хүлээлцсэн   акт                М-92
130    Барилга байгууламжийн  КаТв-ын сүлжээний холболтыг шалгасан акт             М-93
131    Шуудангийн хайрцагжуулалтыг ашиглалтад хүлээн авсан акт              М-94
132    Мэдээлэл, харилцаа холбооны  техник тоног  төхөөрөмжид  газардуулга хийж туршсан  тухай акт               М-95
133    Мэдээлэл, харилцаа холбооны  техник тоног  төхөөрөмжид аянга зайлуулагч хийж туршсан акт            М-96
Ж) бусад баримт бичиг
128    Материалын тохирлын гэрчилгээ            
129    Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ            

Тайлбар: Цахилгаан эрчим хүчний шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хүчдэлийн түвшнээс хамааруулан тухайн шугам дэд станцын тоноглолын үйл ажиллагаанд зайлшгүй холбоотой хэмжилт туршилтыг хийж акт протоколыг бүрдүүлнэ.

                   ---оОо---
                      Засгийн газрын 2009 оны 72 дугаар
                      тогтоолын 2 дугаар хавсралт


БАРИЛГА АШИГЛАЛТЫН ДҮРЭМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

    1.1. Барилгын норм, дүрмийн дагуу боловсруулж магадлал хийгдсэн зураг төслөөр тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийн барьсан бүх төрлийн барилга байгууламжийн ашиглалт /цаашид “барилга ашиглалт” гэх/-тай холбогдсон харилцааг энэ дүрмээр зохицуулна.

    1.2. Барилга ашиглалтын хэвийн нөхцөл, найдвартай ажиллагааг хангах, ашиглалтын хугацаанаас өмнө элэгдэж эвдрэхээс хамгаалах, зориулалтаар нь зөв зохистой ашиглах ерөнхий шаардлагыг тогтоох, шаардлагатай засвар, шинэчлэлийг цаг тухайд нь хийх, түүнд хяналт тавихад энэ дүрмийн зорилго оршино.
           
    1.3. Барилга байгууламжийн зориулалт, техник, технологийн онцлогоос шалтгаалан тухайн барилга байгууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагааг зохицуулсан нэмэлт шаардлагыг тухайн салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтоож болно.

Хоёр. Барилга байгууламж өмчлөгчийн үүрэг

    2.1.  Барилга байгууламжийн өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч /цаашид “өмчлөгч” гэх/ нь барилга байгууламжийн техникийн баримт бичгийг бүрдүүлэн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, барилгыг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан буюу ашиглаж эхэлсэн үеэс эхлэн хувийн хэрэг хөтөлж, ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах бөгөөд тухайн барилгыг цаашид ашиглах боломжгүй тухай мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн улсын бүртгэлээс хасуулна.

    2.2. Өмчлөгч нь барилга байгууламжийг ашиглахдаа Барилгын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг баримтлан, дараахь шаардлагыг хангаж ажиллана:

    2.2.1. хүний эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх;

    2.2.2. барилгын орчны тохижилтын засвар арчлалтыг тогтмол хийж, авто болон явган хүний зам, талбайн хөдөлгөөнийг хаах зэргээр бусдад саад учруулахгүй байх;

        2.2.3.    барилгын дээвэр, адрын хучилт болон бусад бүтээц дээр цас мөс, хог шороо, тоосонцор болон бусад зүйлс хуримтлагдан даац хэтэрч осол гарахаас сэргийлэх;

        2.2.4.    барилгын даацын бүтээц, хийц болон дотор, гадна инженерийн шугам сүлжээнд байнгын хяналт тавих;

         2.2.5.    галын аюулгүй байдал болон ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дүрмийн шаардлагыг биелүүлэх;

         2.2.6.    барилгад зурагт болон гэрлэн чимэглэл зэрэг нэмэлт тоног төхөөрөмж байрлуулах ажлын зураг төсөл, түүний угсралт, бэхэлгээг эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагаар гүйцэтгүүлж, барилгын хийц бүтээцэд эвдрэл, гэмтэл, орчин тойронд аюул осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх;

     2.2.7. барилгын хийц, бүтээцэд ан цав, цууралт үүссэн зэрэг ноцтой эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандаж дүгнэлт гаргуулан холбогдох арга хэмжээ авах.

    2.3. Барилга байгууламжийн ашиглалтын явцад техникийн үзлэг, шалгалт явуулах, сэргээн засварлалт, засвар, үйлчилгээ хийх болон тэдгээрийн үндсэн бүтээцийн шийдлээс хамааруулан ашиглалтын хугацааг тодорхойлохдоо “Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний засвар, ашиглалтын хугацааны жишиг норм” БНбД 13-04-03-ыг өмчлөгч бүх байгууллага, аж ахуйн нэгж заавал мөрдөж, дараахь арга хэмжээг авна:

    2.3.1. төлөвлөгөөт үзлэгийг ерөнхий ба хэсэгчилсэн гэж ангилах бөгөөд ерөнхий үзлэгээр барилга байгууламжийн техникийн байдлыг бүхэлд нь орчны тохижилтын хамт, хэсэгчилсэн үзлэгээр барилгын эдлэхүүн, хийц хэсэглэл, орчны тохижилтын хэсэг тус бүрийг хянана. Ерөнхий үзлэгийг хавар, намрын улиралд тус бүр 1 удаа, хэсэгчилсэн үзлэгийг ашиглах хугацааны явцад үүссэн эвдрэл, гэмтлийг тогтооход гүйцэтгэх;

    2.3.2. төлөвлөгөөт бус үзлэгийг гал түймэр, аадар бороо, аянга, хүчтэй салхи, угалз, цасны хунгаралт, нуралт, усны үер, газар чичирхийлэл зэрэг байгалийн гамшиг, аюулт үзэгдэл, үйлдвэрлэлийн ослын ул мөр арилаагүй үед барилга байгууламжид гарсан эвдрэл, гэмтлийг илрүүлэн арилгах зорилгоор хийх;

    2.3.3. барилга байгууламжийн үндсэн бүтээц, төрлөөс хамааруулан ашиглалтын явцад гүйцэтгэх ээлжит урсгал, их засварын ажлын хугацааг  БНбД 13-04-03-ын хүснэгт 1-д заасны дагуу тогтоон мөрдөж ажиллах;

    2.3.4. барилга байгууламжийн үндсэн хэсгийн их засварын ажлын хугацааг барилга байгууламжийн бүтээц, эдлэлийн төрлөөс хамааруулан БНбД 13-04-03-ын хүснэгт 2-т заасны дагуу тогтоон, хэрэгжүүлж ажиллах.

    2.4. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын зориулалт, төлөвлөлт, хийц, бүтээцийг өөрчлөх тохиолдолд Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрмийг дагаж мөрдөнө.       

    2.5. Барилга байгууламжид өргөтгөл, шинэчлэл, урсгал, их засвар хийх тохиолдолд дараахь үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана:
          
    2.5.1. тухайн барилгын өргөтгөл, шинэчлэл, урсгал болон их засварын ажлын зураг төслийг Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрмийг баримтлан эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх;

    2.5.2. тухайн барилгын өргөтгөл, шинэчлэл, урсгал болон их засварын ажлыг Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох болон Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж, хүлээн авах;
    
    2.5.3. тухайн барилгын өргөтгөл, шинэчлэл, урсгал болон их засварын ажлын гүйцэтгэлд Барилга захиалагчийн дүрмийн дагуу хөрөнгө оруулагч, захиалагчаар хяналт тавиулах;

    2.5.4. барилгын өргөтгөл, шинэчлэл, их засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх;

    2.5.5. барилга байгууламжийн баталгаат хугацаа      (3 жил) дуусгавар болох үед Барилгын тухай хуулийн 12.5-д заасны дагуу хамтарсан үзлэг хийж, холбогдох арга хэмжээг авах. Баталгаат хугацаа дуусгавар болж, хуулийн дагуу хамтарсан үзлэг хийгээгүй нөхцөлд барилга байгууламжид үүссэн хохирлыг зөвхөн өмчлөгч  хариуцна.

            Гурав. Барилга байгууламж өмчлөгчийн эрх

    3.1. Ээлжит үзлэгийг барилга байгууламжийн ангилал, зориулалт, бүтээцийн бат бэх байдал, хэвийн найдвартай ажиллагаанаас хамааруулан 2-5 жил тутам эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж дүгнэлт гаргуулах эрхтэй;

    3.2. Барилга байгууламжийн өмчлөгч үзлэгээр илэрсэн эвдрэл, гэмтлийг тухай бүр цаг алдахгүй арилгуулах арга хэмжээ авна;

    3.3. Өмчлөгч нь барилга байгууламжид хийх техникийн үйлчилгээг ашиглалтын хугацааны  туршид тогтмол гүйцэтгүүлж байна.  

 
Дөрөв. Барилга байгууламж өмчлөгчид
     хориглох зүйл

    4.1. Өмчлөгч нь барилга байгууламжийг ашиглахдаа дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

    4.1.1. барилга байгууламжид эвдрэл гэмтэл учруулах, мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр даацын үндсэн хийц бүтээц, зориулалтыг өөрчлөх;

    4.1.2. тухайн барилга байгууламжид байгаль орчин болон хүний амь нас, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй үйл ажиллагаа явуулах;

    4.1.3. зураг төсөлд тусгаснаас хэтрүүлэн ус, дулаан, эрчим хүчний алдагдал гаргах, инженерийн шугам сүлжээнд хэт ачаалал өгөх;

    4.1.4. Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр болон харилцан тохиролцолгүйгээр эзэмшлийн бус бусад барилга байгууламжийн цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус хангамжийг таслах;

4.1.5. тухайн барилгын орчны тохижилтыг батлагдсан зураг төслөөс өөрчлөх.

Тав. Барилга ашиглалтын дүрэм зөрчигчид
хүлээлгэх хариуцлага

5.1.     Энэ дүрмийг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу харуцлага хүлээлгэнэ.


                ---оОо---

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.